Brandfarlig vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarlig vara. Krav på tillstånd beror också på vilken verksamhet som bedrivs. Räddningstjänsten Skaraborg handlägger tillståndsärenden för brandfarlig vara.

Vad är en brandfarlig vara?

Brandfarliga varor delas in i gaser, vätskor, aerosoler (sprayflaskor) och brandreaktiva varor.

  • Brandfarliga gaser är alla gaser som kan antändas i luft vid 20 grader, till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas.
  • Brandfarliga vätskor är alla vätskor med flampunkt 100 grader eller lägre till exempel bensin, dieselolja, fotogen och T-sprit. Flampunkten är den lägsta temperatur som en brandfarlig vätska kan antändas vid. Flampunkten för en vara återfinns i avsnitt 9 i varans säkerhetsdatablad.
  • Brandfarliga aerosoler utgörs av sprayflaskor som kan innehålla exempelvis färg, smörjmedel, läkemedel, kosmetika eller livsmedel.
  • Brandreaktiva varor är exempelvis väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.

Tillstånd

Om du hanterar brandfarliga vätskor och överskrider nedanstående volymer behövs tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Tillstånd söker du hos Räddningstjänsten Skaraborg.

Hantering

Brandfarliga vätskor med flampunkt lägre än grader

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 grader upp till och med 100 grader

Yrkesmässig publik

100 liter

10 000 liter

Yrkesmässig icke publik inomhus

500 liter

10 000 liter

Yrkesmässig icke publik utomhus

3000 liter

50 000 liter

Ej yrkesmässig

100 liter

10 000 liter

Med yrkesmässig hantering räknas all hantering som inte är privat. Spillolja räknas som en vätska med flampunkt lägre än 60 grader, vilket gör att nivåerna för tillstånd är lägre.

Hantering av brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 grader, till exempel diesel och eldningsolja, i lantbruksverksamhet är undantagen från tillståndsplikt.

Anmälan krävs vid installation eller flytt av cistern

Vid installation eller uppställning av cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja finns krav på att du informerar Miljöenheten. Informationen ska vara skriftlig och lämnas in senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds. Kravet på skriftlig information gäller för följande:

  • Cisterner som rymmer mer än en kubikmeter.
  • Rörledningar och slangledningar som är anslutna till cisternen.
  • Hantering av mer än 150 liter brandfarliga vätskor och spillolja i cisterner inom vattenskyddsområde.

För verksamheter kan det alltså behövas både tillstånd från räddningstjänsten och en anmälan till miljöenheten

Publicerad: 23 februari 2024 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se

Relaterad information