Politiska styrdokument

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Två som är bra att bekanta sig med är kommunallagen och förvaltningslagen.

Lagar

Förutom lagar finns det även ett antal strategier, planer, program, policies och andra styrdokument som anger mål och riktlinjer för kommunens arbete. För nämnder och styrelser finns reglementen, verksamhetsspecifika styrdokument och delegationsordningar.

På sidan Styrande dokument, taxor och avgifter har vi samlat styrdokument som vi tror att du som förtroendevald kan ha nytta av. Där hittar du till exempel:

  • Kommunfullmäktiges mål.
  • Styrmodell för Mariestads kommun.
  • Policy för ekonomi- och verksamhetsstyrning.
  • Arbetsordning för kommunfullmäktige.
  • Regler för deltagande i kurser och konferenser för förtroendevalda.
  • Arvoden och traktamenten för förtroendevalda.
  • Ägardirektiv för Mariestads kommuns aktiebolag.
  • Nämndernas reglementen.
Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 02 april 2024

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se