Klagomål på utbildning

Mariestads kommun ska erbjuda alla barn, elever och studerande en god lärmiljö och utbildning av hög kvalitet. Vi eftersträvar att utveckla och förbättra vår verksamhet kontinuerligt, därför är det viktigt för oss att få veta om du upplever att någonting inte fungerar.

Vänd dig i första hand till den person, enhet eller avdelning där klagomålet hör hemma. I förskolan och skolan handlar det i första hand om att framföra ditt klagomål till berörd personal. Du kan även kontakta rektor eller annan överordnad chef. Du hittar kontaktuppgifter till förskolan och skolan på respektive skolsida.

Syftet med vår klagomålshanteringen är att:

  • Hjälpa oss att bli en bättre förskola, fritidshem och skola.
  • Öka elevers och vårdnadshavares möjligheter till inflytande.
  • Snabbare kunna rätta till eventuella brister.
  • Stärka barns och elevers rättssäkerhet.

Så framför du ditt klagomål

Vill du framföra ett klagomål om den utbildning som bedrivs av Mariestads kommun som huvudman gör du det via vår självserviceportal och e-tjänsten Utbildning, klagomål.

Så lång tid tar det att få svar

Vår ambition är att du ska få ett snabbt svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka.

Rutin för klagomålshantering inom barn- och utbildningsområdet

  • Inkommet klagomål registreras/diarieförs och blir därmed en offentlig handling och hanteras i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (GDPR).
  • Bedömning sker om vem som ska hantera ärendet.
  • Svar ges till den som lämnat in klagomålet och angivit kontaktuppgifter, om så önskas.

Om du inte är nöjd med svaret

Då kan du begära att överordnad chef/utbildningschef/utbildningsnämnd gör en förnyad prövning av ärendet.

Så hanteras klagomål

Alla klagomål som inkommer till barn- och utbildning sammanställs som en del i det systematiska kvalitetsarbetet och anmäls till utbildningsnämnden.

Alla kan läsa dina klagomål

Det är viktigt att känna till att allt som du skriver till kommunen är allmän handling och nästan allt blir offentligt. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas.

Kontaktuppgifter

I din kontakt med berörd verksamhet i kommunen anger du vad klagomålet avser, samt hur du önskar bli kontaktad. Det går bra att vara anonym, men vi har då ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat ditt klagomål. I de fall du önskar svar behöver vi din e-postadress, telefonnummer eller adress.

 

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 10 april 2024