Kvalitetsarbete och inflytande inom utbildning

En hög kvalitet innebär att de nationella och lokala målen för verksamheten uppnås samt att behov och förväntningar hos föräldrar, barn, ungdomar och politiker tillgodoses. I Mariestad vill vi nå framgång genom ett engagerat ledarskap, en organisation som stöder utveckling och genom att arbeta med väl utvecklade system för planering, uppföljning, utvärdering och förbättring.

Systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn och elevers vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorer har ansvar men också stor frihet att genomföra det systematiska kvalitetsarbetet.

Enkätundersökning

Kommunen genomför årligen enkätundersökningar för skolverksamheten där vårdnadshavare och elever/studerande ges möjlighet att svara på frågor om verksamheten. Resultaten från enkäterna jämförs under åren och de är betydelsefulla vid bedömning av hur bra vi klarar målen. Resultatet i dessa enkäter redovisas vid föräldramöten.

Jämför nyckeltal i Kommun- och Landstingsdatabasen (Kolada)

På Koladas webbplats kan du ta del av nyckeltal inom olika verksamheter. Du kan även jämföra med andra kommuner genom att ändra värden på sidan.

Gör så här för att jämföra verksamheternas nyckeltal

  • Besök Koladas webbplats via länken Jämför barn och utbildnings verksamheter i Mariestad.
  • Under Sök nyckeltal, klicka på Bläddra. Klicka dig fram via Nyckeltal per verksamhet/område, kommun – Barn och utbildning.
  • Välj de nyckeltal du är intresserad av genom att klicka på plustecknet till höger om nyckeltalsnamnet.
  • När du är klar kan du klicka på Stäng.
  • Välj kommun och år.

Tillsyn fristående förskolor

Kommunen har ansvar för tillsyn vid de fristående förskolorna. Vid tillsyn följer utbildningsförvaltningen upp kvalitet och måluppfyllelse i verksamheten, och rapporterar resultatet till utbildningsnämnden.

Lämna synpunkter och klagomål

För att kommunen ska kunna höja kvaliteten i verksamheterna, är medborgarnas synpunkter viktiga. Klagomål och synpunkter är därför en betydelsefull del av kvalitetsarbetet.

Elevinflytande

Elevinflytande handlar om att elever ska ha möjlighet att kunna uttrycka sina synpunkter och att skolan ska ta del av elevernas åsikter och intressen. Elevinflytande betyder att elevers tankar, åsikter och handlingar ges betydelse och att eleverna får möjlighet att påverka. Eleverna får ökat inflytande med stigande ålder och mognad.

Skollagen och läroplanerna betonar vikten av elevernas ansvar och inflytande. Lagen säger att eleverna ska uppmuntras till att aktivt kunna ta del i arbetet med utformningen av och innehållet i undervisningen samt frågor som rör arbetsmiljön.

Vid Mariestad kommuns kommunala skolor finns det olika forum för elever där de kan vara med och påverka. Exempel på forum är:

  • Klassråd.
  • Elevråd.
  • Matråd.
  • Elevskyddsombud.

Eleverna utövar även inflytande i den dagliga verksamheten och undervisningen.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 16 april 2024

Kontakt

UtbildningschefMaria Appelgren0501-75 52 01maria.appelgren@mariestad.se