Politisk ordlista

På den här sidan hittar du vår politiska ordlista med vanliga ord i den kommunala beslutsordningen. Ordlistan presenteras i bokstavsordning.

Acklamation

Beslut som fattas genom muntligt bifall, utan omröstning, Ärendet anses avgjort enhälligt.

Arvode

Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete.

Ajournering

Ett sammanträde avbryts under kortare eller längre tid, ofta för interna överläggningar inom partigrupperna.

Allmän handling

En handling som har inkommit till en myndighet eller upprättats vid en myndighet och förvaras där. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar om de inte är sekretessbelagda.

Avslå ärendet

Att avgöra ärendet genom att säga nej till det som begärs.

Beredning

Ärendet utreds och ett förslag till beslut tas fram.

Beslutsför

Ett politiskt organ har rätt att fatta beslut i och med att vissa regler är uppfyllda. Exempelvis att ett visst antal ledamöter är närvarande.

Bifall

Godkänna eller bevilja, även tillstyrka.

Bordläggning

Ett ärende flyttas till nästa sammanträde. Ytterligare uppgifter i ärendet får inte läggas till. I fullmäktige räcker det med att en tredjedel av de närvarande ledamöterna röstar för bordläggning för att yrkandet ska godkännas.

Delegationsordning

Sammanställning över ärende eller en viss grupp av ärenden där kommunstyrelsen eller nämnd har delegerat till utskott, presidium, ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar. Delegaterna ska anmäla delegationsbesluten till kommunstyrelsen/ nämnden vid nästkommande sammanträde.

Delegera

Överlåta beslutanderätten till någon annan

Deltar inte i beslutet

Att avstå från att delta i omröstning och beslut, anmäles innan beslutet tas. Att inte delta i beslutet innebär att man inte tar ställning i frågan. Den som avstår från att delta i beslut kan dock ändå drabbas av revisionsansvar. Vid ärenden som avser myndighetsutövning finns en röstplikt.

Diarium

Register över allmänna handlingar som har inkommit eller upprättats hos myndigheten (kommunen).

Expedierats

En handling har skickats till någon utanför myndigheten (kommunen). En handling är ett föremål som innehåller information av något slag. Exempelvis en skrift på papper, en ljudupptagning eller en datafil

Fråga (enkel)

Syftet med en fråga är att inhämta sakupplysningar inom ett område. En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Den ska ges in före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den. Endast frågeställaren och den som ska besvara frågan får delta i debatten.

Föredragande

Den person som presenterar ett ärende i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd eller utskott.

Föredragningslista

Sammanställning/förteckning över ärenden som ska behandlase vid ett sammanträde, även kallad dagordning.

Hemställa

Ålderdomligt uttryck för att formellt begära eller föreslå något.

Initiativrätt

Rätt att begära att ett ärende tas upp i nämnd, styrelse eller fullmäktige. Ärenden till fullmäktige kan väckas av kommunstyrelsen/nämnd eller av en ledamot i form av en motion.

Interimistiskt

Ett beslut som gäller tills vidare i avvaktan på att ett slutligt beslut.

Interpellation

Syftet med en interpellation är att initiera en debatt i kommunfullmäktige. Interpellationer bör ställas i angelägenheter av större intresse och principiell beskaffenhet, till skillnad från en enkel fråga. En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Även övriga
ledamöter i fullmäktige kan delta i debatten.

Justera protokoll

Godkänna och underteckna samtliga sidor i protokollet.

Jäv

Jävig är den som berörs personligen av utgången i ett ärende. Sådan ledamot ska inte delta i ärendets handläggning och beslut. Den förtroendevalde ska lämna sammanträdesrummet innan handläggningen av ärendet påbörjas (gäller ej i kommunfullmäktige). Den som känner till omständigheter som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne ska självmant uppge detta. Har det uppkommit en fråga om jäv mot en förtroendevald och har någon annan inte trätt i dennes ställe ska nämnden snarast besluta i jävsfrågan. Det är hårdare jävsregler i kommunstyrelsen och i nämnder än det är i fullmäktige.

Kontraproposition

Utse vilket av två olika förslag som ska bli motpart till huvudförslaget.

Kungörelse

Offentligt meddelande, tillkännagivande. Mariestads kommun meddelar allmänheten om när nästa sammanträde med kommunfullmäktige ska genomföras. Sammanträdet kungörs genom att dagordningen tillgängliggörs på kommunens officiella anslagstavla (på hemsidan) samt genom en annons i Mariestads-Tidningen.

Motion

Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. Motionen bereds av tjänstemän och överlämnas därefter till utskott och kommunstyrelse innan kommunfullmäktige slutligen behandlar ärendet. En motion ska besvaras inom ett år.

Nominera

Föreslå namn på person som ska väljas till förtroendeuppdrag.

Offentlighetsprincipen

Allmänhetens rätt att få ta del av allmänna handlingar, det vill säga insyn i myndighetens verksamhet.

Omröstning

Om det finns flera förslag till beslut i ett ärende kan ledamöterna begära omröstning om vilket beslut som ska antas (även kallat ”votering”).

Presidium

Ordföranden, vice ordföranden samt 2:e vice ordföranden utgör ett presidium.

Remiss

Inhämtande av synpunkter från andra myndigheter (exempelvis nämnder, kommunstyrelser m.m.)

Proposition

När det finns fler än ett förslag till beslut ska ordföranden ställa de olika förslagen ”under proposition”, d.v.s. ställa upp en omröstningsordning, så att ledamöterna kan rösta ja eller nej (eller avstå).

Reglemente

Ett reglemente beskriver kommunstyrelsens eller en nämnds ansvarsområde och uppgift. Det är kommunfullmäktige som fastställer reglementet. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar gäller bestämmelserna i reglementet.

Reservation

När ett beslut går en ledamot emot kan ledamoten anmälan att hen inte är överens med majoriteten och få sin avvikande mening antecknad till protokollet.

Suppleant

Äldre benämning för ersättare.

Tillstyrka

Godkänna eller bevilja, även bifall.

Utslagsröst

Det väljs ett ojämnt antal ledamöter till fullmäktige och nämnder för att undvika lika röstetal vid en omröstning. Skulle någon vara frånvarande så att det blir ”oavgjort”, utgör ordförandens röst utslagsröst. (Ordföranden får då inte avstå från att rösta).

Votering

Om det finns flera förslag till beslut i ett ärende kan ledamöterna begära att få rösta om vilket beslut som ska antas (även kallat omröstning).

Yrkande

Att begära/föreslå att den beslutande församlingen ska besluta på ett visst sätt.

Återremiss

Formellt beslut att låta ett ärende gå tillbaka för att tillföras t.ex. ytterligare information. En återremiss ska åtföljas av en motivering. I fullmäktige räcker det med att en tredjedel av de närvarande ledamöterna röstar för bordläggning för att yrkandet ska bifallas.

Publicerad: 29 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se