Generella krav för hantering och återanvändning av schaktmassor

Här hittar du generella krav för hantering och återanvändning av schaktmassor.

Miljö- och byggnadsnämnden tittar alltid på lämpligheten för återanvändning i varje individuellt fall men det finns några generella krav som Miljö- och byggnadsnämnden brukar ställa:

 • Massorna skall vara klassade enligt SGF:s beteckningssystem SS-EN 14688-1.
 • Massorna skall kunna spåras till en ursprunglig geografisk plats, en tumregel är att sammanhängande uppgrävd area inte bör vara större 625 kvadratmeter för att räknas som en enskild geografisk plats.
 • Massorna skall vara provtagen av certifierad miljöprovtagare, alternativt miljöprovtagare med motsvarande erfarenhet och kompetens, och analyseras av ackrediterat laboratorium för metaller, alifater, aromater, PAH:er och PFAS. En tumregel är att det ska vara ett samlingsprov som representerar cirka 50 kubikmeter massa om massan är heterogen, till exempel fyllningar och moränjorda, och 100 kubikmeter om massan är mycket homogen, ensgraderade jordar. Provsvaren skall vara bifogade i anmälan.

 • Halter av metaller och PAH:er under Naturvårdsverkets haltnivåer för Mindre än Ringa Risk, MRR.
 • Halter av barium under 120 mg/kg TS.
 • Halter av kobolt under 15 mg/kg TS.
 • Halter av vanadin mindre än 75 mg/kg TS.
 • Halter av Alifater >C5–C8 under 2 mg/kg TS.
 • Halter av Alifater >C8–C10 under 0,5 mg/kg TS.
 • Halter av Alifater >C10–C12 under 1,0 mg/kg TS.
 • Halter av Alifater >C12–C16 under 10 mg/kg TS.
 • Halter av Alifater >C5–C16 under 15 mg/kg TS.
 • Halter av Aromater >C8–C10 under 2 mg/kg TS.
 • Halter av Aromater >C10–C16 under 5 mg/kg TS.
 • Halter av Aromater >C16–C35 under 12 mg/kg TS.
 • Summa PFAS11, inklusive ½ LOQ, under detektionsgräns.
 • Summa PCB7 under detektionsgräns.
 • Dioxiner/furaner, WHO(2005)-PCDD/F TEQ inklusive LOQ, under detektionsgräns.
 • Pentaklorfenol under detektionsgräns.
 • POP-pesticider under detektionsgräns.

Utöver detta ska massorna inte innehålla:

 • Byggavfall, träavfall eller annat avfall.
 • Hela, delar eller frön av invasiva växter.

När ovan punkter är utredda och godkända så ska du fylla i och skicka in ifylld blankett Anmälan om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål till Miljö- och byggnadsnämnden.

Därtill så brukar Miljö- och byggnadsnämnden även ställa krav på att:

 • Massor skall endast läggas på det område som anvisas i anmälan.
 • Utfyllningens område skall mätas in med GNSS utrustning i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 RH 2000 i lämplig upplösning före arbetena påbörjas samt efter arbetenas avslut. Inmätning före arbeten påbörjas ska bifogas anmälan och inmätning efter ska skickats till Miljö- och byggnadsnämnden senast sex veckor efter avslut av arbeten.
 • Fyllningens utformning skall vara sådan att släntsabilitet är god och att ingen till mycket liten risk föreligger för ras eller skred.

Tänk även på att innan arbetena påbörjas kan Miljöenheten behöva genomföra platsbesök, och efter att arbeten har avslutats så ska mottagningskvitton inlämnas till Miljö- och byggnadsnämnden.

Mottagningskvitton ska innehålla

 • Uppgifter om avsändare och mottagare av massorna.
 • Analyssvar för massorna.
 • Massornas geografiska ursprung.
 • Den totala mängden mottagna massor.
Publicerad: 12 juni 2024 Uppdaterad: 12 juni 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se