Solarieverksamhet

Om du tänker öppna ett solarium, där du kommer att ta emot allmänheten som kund, så måste du först anmäla din verksamhet till oss.

Syftet med en sådan anmälan är att vi så tidigt som möjligt ska känna till den nya verksamheten. Vi ska också kunna lämna råd, upplysningar och eventuellt ställa krav på verksamheten ur strålskyddssynpunkt. Kravet på anmälan kan också gälla om en stor grupp människor har tillgång till solariet, till exempel en större bostadsrättsförening.

Anmäl i god tid

Kom ihåg att du ska anmäla i god tid, minst sex veckor innan du planerar att öppna din solariesalong. Om du förändrar din verksamhet, till exempel bygger om eller utökar lokalen så kan du behöva göra en ny anmälan. Det kan vara så att du dessutom behöver bygglov för ändringen.

Avgifter

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av din anmälan enligt fastställd taxa. Du hittar avgifterna på sidan Styrande dokument, taxor och avgifter.

Krav på solarier

Du som har eller ska starta en solariesalong är skyldig att följa de krav som regleras i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. Kraven innebär bland annat:

 • Alla solarier som säljs ska uppfylla de strålskyddskrav som finns i standarden (SS EN 60 335-2-27, Utgåva 6, 2010 ).
 • Solarierna måste vara av UV-typ 3.
 • Solariet ska vara märkt med UV-typ och information om vilka rör som ska användas (originalrör).
 • Solariet ska även vara märkt med ett ekvivalenskodintervall.
 • De rör som solariet är försett med ska vara märkta med en ekvivalenskod.
 • Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.
 • Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för alla som använder solariet.

Tidur och avstängningsfunktion i solariet

 • Ett kosmetiskt solarium ska ha ett tidur som kan ställas in så att bestrålningstiden begränsas i enlighet med tillverkarens exponeringsschema eller motsvarande anvisningar.
 • Solariet måste vara utrustat med en avstängningsmekanism som stänger av strålningen om tiduret av någon anledning slutar fungera.
 • Dubbla avstängningsmekanismer ger en extra säkerhet. I solarier utan dubbla avstängningsmekanismer, har det hänt att tiduret slutat fungera, kunden somnat och bränt sig mycket illa.

Obligatorisk information till kunderna

 • Myndighetens affisch ”Råd för att skydda din hälsa” ska finnas vid varje solariebädd och i receptionen där betalning eller bokning för solning sker.
 • Följande text ska alltid finnas på solariet: ”Varning – ultraviolett strålning kan skada ögon och hud, läs bruksanvisningen, använd skyddsglasögon och tänk på att vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka överkänslighet.”
 • Exponeringsschema med information om lämplig soltid ska finnas anslagen intill varje solarium.

18-års gräns för solarier

Från och med den 1 september 2018 måste den som driver ett solarium förvissa sig om att användaren har fyllt 18 år och en tydlig skylt om åldersgränsen måste finnas uppsatt på solariet.

Mer information

Det finns mer information om solarieverksamhet på Strålskyddsyndighetens webbplats.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 29 februari 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se