Insatser inom äldre- och omsorgsavdelningen

Den grundläggande inriktningen för vård och omsorg i Mariestads kommun är att du som är äldre och eller har en funktionsnedsättning ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. En förutsättning för detta är att du och dina närstående får det stöd och den service ni behöver. Det är dina individuella behov som avgör rätten till bistånd.

Insatser inom vård och omsorg

Biståndsbedömda insatser till äldre eller personer med funktionsnedsättning kan vara stöd i hemmet, särskilt boende enligt Socialtjänstlagen eller stöd till anhörigvårdare.

Ansök om insatser

Kontakta kommunens biståndsbedömare som gör en individuell behovsbedömning och prövar din rätt till insatser.

Utredning

För att utreda behovet av hjälp gör biståndsbedömaren ett hembesök. I biståndsbedömarens utredning om hjälpbehovet behövs ibland annan information. Det kan vara uppgifter från läkare eller annan medicinsk personal, eller från utförare som redan ger till exempel hemtjänst. Ansökan prövas utifrån Socialtjänstlagen och de framtagna riktlinjerna för Mariestads kommun.

Beslut

Biståndsbedömaren fattar ett biståndsbeslut om vilken insats du som sökande beviljats och omfattningen av insatsen. Beslutet skickas hem till dig som söker. Om biståndsbedömaren finner att du inte har rätt till den sökta insatsen ges ett skriftligt beslut om avslag. Avslag kan också ges för en del av ansökan, det vill säga att hjälp inte beviljas i den omfattning som du önskar. Skäl för avslag kan vara att hjälpen kan tillgodoses på annat sätt eller att ansökan gäller hjälpinsatser som är mer omfattande än vad man har rätt till enligt Socialtjänstlagen.

Överklaga beslut

Har du fått avslag på sin ansökan om insatser kan man överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Biståndsbedömaren kan hjälpa till om du önskar.

Avgifter

Avgifter betalas enligt kommunens fastställda taxa. Avlösning för anhöriga är kostnadsfri upp till två tillfällen i veckan.

Bra att känna till om du har insatser från kommunen

Personuppgifter som lämnas vid ansökan samt anteckningar som förs under tiden som man har insatser kommer att behandlas i socialnämndens register för dokumentation av ärenden. Alla uppgifter är sekretessbelagda men man har själv rätt att ta del av de uppgifter som rör dig själv. All personal har sekretess och får därmed inte prata om dig med någon annan.

Anhörigstöd

Anhörigstöd kan vara biståndsprövade insatser såsom växelvård eller dagverksamhet men kan också vara råd och stöd av kommunens särskilda stödteam. Det finns även möjlighet att delta i anhöriggrupp där du träffar andra i liknande situation.

Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

ÄldreomsorgschefAnnelie Åberg0501-75 63 01annelie.aberg@mariestad.se
Avdelningschef äldreomsorgSelma Bandic0501-75 52 00selma.bandic@mariestad.se
BiståndschefAgneta Rönnkvist0501-75 65 60 agneta.ronnkvist@mariestad.se
AnhörigsamordnareAnnelie Blomberg0501-75 65 90annelie.blomberg@mariestad.se

Relaterad information