Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller utgör annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Du kan behöva söka tillstånd eller anmäla

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd.

  • A-verksamheter ska ha Mark- och miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till Miljö- och byggnadsnämnden.
  • U-verksamheter kräver varken tillstånd eller anmälan.

Du kan ta reda på om din verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig genom att titta i Miljöprövningsförordningen (2013:251).

Anmäl i god tid

C-verksamhe ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden via vår självserviceportal minst sex veckor innan verksamheten startar. Även ändringar i befintlig verksamhet ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden.

Tänk på att det kan krävas bygglov eller bygganmälan om du planerar att bygga nytt eller ändra i en befintlig byggnad.

Att tänka på

För verksamhetsutövare är hanteringen av farligt avfall, kemikalier, buller och egenkontrollen extra viktigt att ta hänsyn till. Det finns information på Naturvårdsverkets webbplats om verksamhetsutövares egenkontroll.

Tillsyn

Miljö- och byggnadsnämnden utövar tillsyn över samtliga C- och U-verksamheter samt de B-verksamheter som kommunen har övertagit tillsynen från Länsstyrelsen.

Under tillsynsbesök kontrolleras bland annat verksamhetens miljöpåverkan, kemikaliehantering, avfallshantering och egenkontroll.

Avgifter och taxor

Verksamhet miljö och bygg tar ut avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Du hittar aktuella avgifter och taxor på sidan Styrande dokument, taxor och avgifter.

Hur snabbt får jag svar?

Vårt mål är att du ska få ett skriftligt beslut inom sex veckor från det att komplett anmälan kommit in till oss.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se