Pågående vatten- och avloppsarbeten

Vi arbetar hela tiden med att utvecklas, i takt med nya förutsättningar och utmaningar för att framtidssäkra vårt ledningsnät och våra anläggningar.

Förnyelse av VA-nätet

I Mariestads kommun har vi drygt 75 mil VA-ledningar i marken. För att vi på ett säkert sätt ska kunna leverera och mottaga vatten från fastigheterna byts cirka 1% av befintligt ledningsnät ut varje år.

Efter anläggning av de nya ledningarna behöver fyllnadsmassorna ligga och packa ihop sig innan asfaltering. Detta görs genom att nederbörd och körning sker på vägen. Läggs asfalten för tidigt är risken stor för att sprickor och bulor i asfalten uppkommer.

Nya verksamhetsområdet för kommunala VA-tjänster

I VA-planen visas de områden där behovet för kommunala VA-tjänster ska utredas. Utredningen presenteras för kommunfullmätkige som sedan beslutar på om det ska bli ett verksamhetsområdet för kommunala VA-tjänster eller ej.

Efter beslut informeras berörda om deras fastighet involveras i ett kommunalt verksamhetsområde eller ej.

Aktuella arbeten

Kommunen har en skyldighet att upprätta VA-försörjning till ett större och samlad bebyggelse enligt Lagen om allmänna vattentjänster. Enligt Mariestad, Töreboda och Gullspångs VA-plan ska 32 fastigheter i Hindsberg ingå i ett verksamhetsområde för vatten- och spillvattenavlopp i Mariestads kommun.

Bakgrund

Ett verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen är det geografiska område inom vilket kommunen har ansvaret för att ordna med VA-tjänster. Kommunens skyldigheter att upprätta verksamhetsområde styrs av sjätte paragrafen i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster:

”6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.”

Tider och arbetsplanering

Anläggandet av kommunala dricks- och spillvattenledningar planeras att ske under 2022-2023.

Teknisk lösning

Dricksvattnet kommer levereras från Lindholmens vattenverk och spillvatten kommer levereras till avloppsreningsverket i Mariestad.

Publicerad: 23 november 2023 Uppdaterad: 29 februari 2024

Kontakt