En servicebostad består av ett antal lägenheter som är geografiskt samlade med tillgång till gemensam service, som fast anställd personal. Personligt stöd, utifrån dina behov ska finnas tillgängligt dygnet runt. Detta stöd ska utgå från en fast personalgrupp. Omvårdnad ingår som en del av insatsen. Även fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår.