Demens och kognitiv sjukdom

Demens och kognitiv sjukdom är ett samlingsnamn för olika sjukdomar och skador som drabbar hjärnan. Symtomen varierar och beror på vilken typ av sjukdom och var i hjärnan skadorna finns. Symtombilden och sjukdomarnas förlopp kan därför skilja sig åt mellan olika personer. Idag känner man till upp emot 100 olika sjukdomar eller skador som orsakar demens eller kognitiv sjukdom.

Sjukdomar och skador på hjärnan leder till nedsatta kognitiva funktioner av olika slag. Det innebär bland annat påverkan av hjärnans förmåga att tolka, hantera och bearbeta information och de sinnesintryck vi samlar in genom vår uppfattningsförmåga.

Demens/kognitiv sjukdom är idag inte möjlig att bota men det går att med olika vård- och omsorgsinsatser lindra symtom, underlätta vardagen och förbättra livskvaliteten för den som drabbats och de anhöriga som är berörda.

På Svenskt demenscentrums webbplats kan du läsa mer om de vanligaste sjukdomarna.

Vart vänder man sig vid misstänkt demens/kognitiv sjukdom?

Om du funderar över om du själv eller någon närstående kan vara drabbad ska du i första hand kontakta din vårdcentral. Det är viktigt att göra en utredning och det är bra att kontakta sjukvården i ett tidigt skede. Ibland kan det finnas andra sjukdomar som ger liknande symtom.

På 1177 Vårdguidens webbplats kan du läsa mer om symtom, hur du söker stöd och hur en utredning går till.

Kontakt med kommunen

Vid en misstänkt eller konstaterad demens/kognitiv sjukdom finns det olika former av stöd till dig och dina anhöriga som utgår ifrån era behov.

Det är en fördel att etablera en kontakt med kommunen så tidigt som möjligt för att få information, råd, stöd och hjälp kring de behov som kan uppstå längre fram i samband med sjukdomen.

Stödteamet Mariestads kommun

Du som har en demens/kognitiv sjukdom eller är anhörig kan få råd och stöd av kommunens stödteam. Teamet består att sjuksköterskor och anhörigsamordnare.

Syftet med stödteamets insatser är att du/ni ska få kännedom om vilka stödinsatser som finns tillgängliga i samhället och att ni kan få vägledning och råd som kan underlätta vardagen utifrån er unika situation. Stödteamet samverkar med sjukvården och med andra professioner i kommunen.

Stödteamet kan erbjuda följande insatser:

  • Informera om kommunens stöd och hjälpinsatser
  • Vara en kontakt dit du kan vända dig med frågor
  • Regelbunden uppföljning utifrån era önskemål
  • Stödsamtal enskilt eller i grupp
  • Informations- och utbildningstillfällen

Kontakten med stödteamet är avgiftsfri.

Vill du läsa mer om kommunens anhörigstöd, besök sidan Anhörigstöd.

Mer information om demens och kognitiv sjukdom

Svenskt demenscentrum har tagit fram ett informationsmaterial som riktas till dig som nyligen fått en demensdiagnos. Innehållet handlar om vad du själv kan göra för att bibehålla en god hälsa och vart du kan vända dig för att få hjälp och få mer kunskap om din sjukdom. Min pärm besvarar frågor som många ställer sig efter att ha fått en demensdiagnos.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA, erbjuder en digital utbildning för dig som är anhörig. Kursen innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demens/kognitiv sjukdom.

I enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer kring vård och omsorg vid demenssjukdom är Mariestads kommun anslutet till ett nationellt kvalitetsregister riktat till personer med demenssjukdom. Arbetssättet används för de personer som har kommunal hälso- och sjukvård och som har en demensdiagnos.

Syftet med BPSD-registret är främst att kvalitetssäkra vården och omsorgen om personer med demens och att öka deras välbefinnande och livskvalitet genom att minska beteendemässiga och psykiska symtom som kan uppkomma vid demenssjukdom.

BPSD-registret lyfter vikten av en personcentrerad omvårdnad och betydelsen av genomtänkta, individuellt utformade omvårdnadsåtgärder, bemötande- och kommunikationsstrategier.

Vill du veta mer om arbetssättet med BPSD-registret, läs mer på BPSD-registrets webbplats

Inom vård och omsorg i Mariestads kommun tycker vi det är viktigt att alla som har behov av hjälp och stöd bemöts som en person med unika behov där den enskildes vilja och förmågor ska vara en del av vården.

Genom att du delar med dig av din livsberättelse till omsorgspersonalen förbättras förutsättningarna till att ge dig ett personligt bemötande och en god omvårdnad som är anpassad efter dig.

Till hjälp finns ett dokument att fylla i där du själv väljer vad du vill förmedla av din livshistoria, rutiner och intressen som har varit och som är viktiga för dig i din vardag.

Livsberättelsen kan fyllas i av dig själv, av en närstående/anhörig eller med hjälp av din kontaktperson.

Livsberättelsen är skyddad av offentlighets- och sekretesslagen och all vård- och omsorgspersonal har tystnadsplikt.

Du hittar livsberättelsen som e-tjänst i vår självserviceportal. Där kan du fylla i ett dokument digitalt för att sedan skriva ut det och lämna till den personal som du träffar i din vardag.

Publicerad: 26 februari 2024 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Stödteamets funktionsbrevlådastodteam@mariestad.se
AnhörigsamordnareAnnelie Blomberg0501-75 65 90annelie.blomberg@mariestad.se
DemenssjuksköterskaAnette Nilsson0501-75 65 92anette.nilsson@mariestad.se
Demenssamordnare/sjuksköterskaPia Dahlberg0501-75 65 91pia.dahlberg@mariestad.se
Äldrelotsen – stödtelefon för äldreStödteamet0501-75 55 33stodteam@mariestad.se