Muddring och muddermassor

För att få utföra ett muddringsarbete behövs tillstånd eller anmälan, det gäller också för dumpning och uppläggning av muddermassor. För att få göra en åtgärd inom strandskyddsområde krävs dispens från strandskyddet.

Ett muddringsarbete kräver vanligtvis tre prövningar

 • Anmälan till Länsstyrelsen eller tillstånd från Mark- och miljödomstolen för vattenverksamhet
 • Tillstånd från Länsstyrelsen eller anmälan till kommunen för uppläggning av muddermassorna.
 • Ansökan om strandskyddsdispens från kommunen

Arbeten i ett vattenområde, exempelvis muddring för att öka vattendjupet, gräva diken, avvattna mark eller anläggande eller reparation av en brygga eller pir med mera, betraktas enligt miljöbalken som vattenverksamhet. För att få bedriva vattenverksamhet behöver du oftast göra en anmälan till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. För mindre omfattande vattenverksamheter räcker det med en anmälan till Länsstyrelsen.

Exempel på små anmälningspliktiga vattenverksamheter:

 • Bottenyta i vattendrag – muddring, grävning, eller fyllning av högst 500 kvadratmeter
 • I sjö och hav – muddring, grävning, eller fyllning av högst 3 000 kvadratmeter bottenyta
 • Kabel och rör som grävs ned
 • Ytvatten som leds bort
 • Anläggande av våtmark

För mer information om vad som omfattas av vattenverksamhet kontakta Länsstyrelsen för rådgivning.

Länsstyrelsen kan ge dispens för dumpning i inlands- eller kustvatten om det kan ske utan att människors hälsa och miljön riskerar att skadas.

I samband med tillståndsprövning av en vattenverksamhet kan Mark- och miljödomstolen besluta om dispens från dumpningsförbudet.

Om du vill tippa muddermassor till sjöss ska du kontakta Länsstyrelsen.

De massor som uppstår vid muddringen klassificeras som avfall, oavsett om sedimenten är förorenade eller inte. Att lägga upp muddringsmassor på land är en miljöfarlig verksamhet som kräver ansökan om tillstånd hos Länsstyrelsen eller anmälan till kommunen.

 • Ansökan om tillstånd görs hos Länsstyrelsen om du tänker lägga upp mer än 1 000 ton muddermassor, eller om uppläggningen kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken är stor.
  Länk till ansökan finns under relaterad information till höger på denna sida.
 • Anmälan till kommunen görs i det fall du lägger upp som mest 1 000 ton muddermassor på ett sätt som kan förorena mark, vatten eller grundvatten, men där föroreningsrisken är liten.

Om du planerar att lägga upp muddermassor på land krävs enligt miljöbalken att du minst sex veckor i förväg anmäler vad du tänker göra till Miljöenheten. Uppläggning av muddermassor kräver en anmälan till miljöenheten oavsett om muddermassorna är förorenade eller inte.

Om uppläggning av muddermassor planeras på område som ligger under högsta förutsägbara vattennivån räknas detta som en fyllnad i vattenområde och ska då hanteras av Länsstyrelsen oavsett mängd muddermassor.

Riskbedöm muddermassorna

Massornas innehåll av föroreningar är avgörande för hur de bör hanteras. För att kunna bedöma vilken hantering som är lämplig behöver verksamhetsutövaren göra en riskbedömning. Det krävs oftast provtagning av sedimenten för att bestämma föroreningsrisk och var muddermassorna kan läggas upp.

Val av upplagsplats

Det är viktigt att noga tänka igenom och välja så lämplig upplagsplats som möjligt. Speciell försiktighet bör iakttas vid upplägg av finsediment (lera eller silt) som kan innehålla stora mängder sulfid. Upplägg av sulfidhaltiga muddermassor kan medföra risk för spridning av surt metallhaltigt vatten. När sådana jordar grävs upp och kommer i kontakt med luftens syre oxideras sulfiderna, vilket medför att pH sjunker och metaller frigörs. Leran bör täckas över omedelbart med ett rejält lager med matjord som sås in.

Upplägget ska ske så att massorna inte eroderas ut i vattnet vid högt vattenstånd, det vill säga med god marginal ovanför högsta vattenlinjen och även i skydd mot påverkan från islossning. Vidare är det viktigt att eliminera risken för att intilliggande marker/vattendrag nås av eventuella föroreningar från muddermassorna. Uppläggningen bör också utformas så att den så långt som möjligt smälter in i omgivningen och att den naturliga strandlinjen bevaras.

Avvattning av muddermassor kräver anmälan

För att underlätta den efterföljande hanteringen avvattnas ofta muddermassorna. Avvattningen syftar till exempel till att minska tiden för massorna att konsolidera (minska volymen genom lägre vatteninnehåll) vid en utfyllnad eller för att reducera mängden massor och därmed behovet av transporter.

 • Avvattning av muddermassor som uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår ska anmälas till kommunen. Till höger på denna sida under relaterad information finns länk till e-tjänst/blankett för detta.

Länsstyrelsen kan ge dispens för dumpning i inlands- eller kustvatten om det kan ske utan att människors hälsa och miljön riskerar att skadas.

I samband med tillståndsprövning av en vattenverksamhet kan Mark- och miljödomstolen besluta om dispens från dumpningsförbudet.

Om du vill tippa muddermassor till sjöss ska du kontakta Länsstyrelsen.

Publicerad: 08 mars 2024 Uppdaterad: 08 april 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se