Mariestads Stadshus AB

Mariestads stadshus AB är sedan 2022 moderbolag i kommunens bolagskoncern och har under sig sju hel- och delägda dotterbolag samt ytterligare ett antal dotterdotterbolag. Bolaget bedriver ingen egen affärsverksamhet utan har till uppgift att utveckla och säkerställa en effektiv styrning och samordning av koncernbolagen och kommunkoncernen.

Stadshus AB:s uppgift är, förutom att äga och förvalta aktier i de kommunala bolagen, att ha uppsikt över dotterbolagens verksamheter och tillvarata de möjligheter till samverkan och effektivisering som finns mellan de kommunala företagen och kommunen. Bolaget ska optimera koncernens finansiella och skattemässiga situation och sträva efter en långsiktigt ekonomisk hållbar utveckling.

Mariestads stadshus AB:s styrelse

  • Johan Abrahamsson, ordförande.
  • Henrik Andersson, vice ordförande.
  • Malin Olsson Lundqvist.
  • Janne Jansson.
  • Linnéa Wall.
Publicerad: 18 januari 2024 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt