Beslutsvägar

Besluten i Mariestads kommun kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd, förtroendevald eller anställd. Vem eller vilka som fattar besluten beror på vad frågan gäller.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i andra ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget och den kommunala skattesatsen. Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli och augusti. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Tid och dagordning annonseras i Mariestadstidningen, på den officiella anslagstavlan i stadshuset och här på hemsidan.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen har även det övergripande ansvaret för att besluten genomförs och följs upp. Vilket ansvarsområde kommunstyrelsen har framgår av kommunstyrelsens reglemente.
Kommunfullmäktige har uppdragit (delegerat) åt kommunstyrelsen att fatta beslut i vissa ärenden, till exempel att köpa och sälja fastigheter eller att låna pengar till kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli och augusti. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Nämnd

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som ska ingå i dessa. För varje nämnd fastställer fullmäktige ett reglemente där det anges vilken verksamhet nämnden har ansvar för. Nämnderna beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde. I många lagar anges också att en nämnd ska fatta beslut i en viss typ av frågor.

Tjänsteman och förtroendevald

Nämnderna kan ge uppdrag (delegera) till en ledamot eller tjänsteman att fatta beslut i en viss typ av frågor, främst rutinärenden. Brådskande ärenden får delegeras till förtroendevalda.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se