Vissa köldmedier (kallas ofta freoner) bryter ner ozonskiktet och påverkar klimatet mycket negativt. För att minska miljöskadan finns det regler för vilka köldmedier som får användas vid nyinstallation/konvertering av kyl- och värmepumpaggregat eller påfyllning av befintliga aggregat. Reglerna gäller också skötsel och underhåll av anläggningarna.

För vem gäller reglerna?

Reglerna gäller dig som bedriver yrkesmässig verksamhet och har kylar, frysar, luftkonditionering eller värmepump installerad i lokalerna. Det är viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustningar som innehåller köldmedier.

Nyinstallation och konvertering

Vid nyinstallation av kylutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer krävs en anmälan till Verksamhet miljö och bygg. Informationen ska lämnas in i god tid före installation/konvertering. Detsamma gäller vid konvertering av kylutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer då ett köldmedium ersätter ett annat.

Vid installation, utbyte, ombyggnation eller reparation av köldmedieanläggningar ska läckagekontroll genomföras av en certifierad kylfirma.

Köpa ny utrustning

När du köper ny utrustning är du skyldig att ta hänsyn till vilken utrustning som har den minsta miljöpåverkan. Vilken typ av köldmedium och vilken mängd innehåller utrustningen, och hur mycket el förbrukar den? I dag finns möjlighet att köpa utrustning som innehåller miljövänligare köldmedium, till exempel koldioxid. Det är viktigt att ett sådant alternativ övervägs.

Varje utrustning ska ha en märkning

Varje utrustning som du ansvarar för ska ha en märkning där det framgår köldmedietyp och köldmediemängd. Det måste finnas drift- och skötselinstruktioner på svenska för varje utrustning och du är skyldig att föra register för varje utrustning. I registret ska framgå om köldmedium tappats av eller fyllts på, när läcksökning genomförts och vem som gjort detta.

Läckagekontroll (periodisk läcksökning)

Som ansvarig för anläggningen ska du se till att läcksökning görs av en certifierad kylkontrollant med jämna mellanrum. Från och med 1 januari 2015 gäller nya regler, vilket bland annat innebär att det är köldmediegasens så kallade koldioxidekvivalent som avgör hur ofta läcksökningen ska göras. Gränsen för läckagekontroll låg tidigare vid tre kilo fyllnadsmängd. Nu är gränsen 5 ton koldioxid ekvivalenter. För att läsa mer om F-gasförordningen och/eller räkna fram koldioxidekvivalenten för din anläggning läs mer under Relaterad information här på sidan.

När ett läckage av fluorerade växthusgaser uppstår ska du som operatör se till att utrustningen kontrolleras av certifierad person inom en månad efter reparationen för att bekräfta att reparationen har fungerat.

Ta reda på hur ofta din anläggning ska kontrolleras

Om anläggningen innehåller:

  • 5 ton CO2e eller mer: 1 gång per 12 månader.
  • 50 ton CO2e eller mer: 1 gång per 6 månader.
  • 500 ton CO2e eller mer: 1 gång per 3 månader.

Om utrustningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Observera att de nya reglerna kan innebära att kylaggregat som innehåller mindre än 3 kilo måste läcksökas, om det innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter. Aggregat under 3 kilo köldmedia ska läckagekontrolleras från och med den 1 januari 2017.

Utrustning med 3 kilo eller mer men mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter fråntas kravet på periodisk läckagekontroll och ska därmed inte redovisas i årsrapport för köldmedia.

Hermetisk sluten utrustning i mängder på mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter omfattas inte av läckagekontroller (förutsatt att utrustningen är märkt som hermetiskt sluten). Observera att det kan innebära att kylaggregat som innehåller mindre än 6 kilo och är hermetisk sluten ska läcksökas, om det innehåller minst 10 ton koldioxidekvivalenter. Aggregat under 6 kilo köldmedia ska börja läckagekontrolleras från och med den 1 januari 2017.

Tänk på att köldmedium med stor klimatpåverkan innebär tätare kontroller. Det kan vara ett skäl till att byta till ett alternativ med lägre klimatpåverkan redan nu och att välja andra alternativ när det blir aktuellt att nyinstallera.

Krav på person- och företagscertifiering

Det finns krav på att samtliga personer som jobbar med fluorerade växthusgaser ska vara certifierade (detta krav gäller bland annat för läckagekontroll, installation, underhåll, service och omhändertagande av köldmedium). Uppgifter om vilka företag och personer som är certifierade hittar ni på INCERTs hemsida, se länk under Relaterad information här på sidan.

Rapport till miljö- och byggnadsnämnden

Om din anläggning innehåller en köldmediegas med en sammanlagd mängd på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du varje år rapportera resultaten från läcksökningarna till miljö- och byggnadsnämnden. Senast 31 mars ska årsrapporten för föregående år vara oss tillhanda.

Rapporten ska redovisa alla åtgärder som gjorts på kylsystemet under det föregående året. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges. Om du inte skickar in en rapport eller om din rapport kommer in för sent kan det innebära en miljösanktionsavgift.

Förbud mot vissa köldmedier

Regeringen har beslutat att det är förbjudet att använda CFC i befintliga kyl- och värmepumpanläggningar. Befintliga stationära anläggningar (enhetsaggregat) med 900 gram CFC eller mindre är undantagna från förbudet tills de tjänat ut.

Sedan den 1 januari 2015 är det användarstopp för alla kylanläggningar som innehåller HCFC-köldmedier med en fyllning på 3 kilo eller mer. Det innebär att sådana anläggningar ska ha skrotats och tömts på köldmediegas eller ersatts med nyare köldmedium.

Regler från och med 2020

Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (R404A) får inte fyllas på vid installation och service av utrustningar som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter (motsvarar 10 kilo R404A). Förbudet gäller från och med den 1 januari 2020. Förbudet gäller inte utrustning som är avsedd att kyla till temperaturer under -50 °C.

Skrotning

Skrotning av aggregat får endast utföras av ett behörigt kylföretag. Kopia av det skrotningsintyg som kylföretaget utfärdar ska skickas till oss. Alla aggregat som skrotas under ett år ska också redovisas i Årsrapporten.

Byte av verksamhetsutövare

Glöm inte att informera oss om du säljer eller övertar en anläggning (företaget byter ansvarig verksamhetsutövare). Gör du inte detta, debiteras tidigare operatör (verksamhetsutövare) års- och tillsynsavgifter. Om du behöver ändra din fakturaadress behöver du meddela detta till oss så fort som möjligt.

Miljösanktionsavgifter

I Miljöbalken finns bestämmelser om miljösanktionsavgift, som är en administrativ sanktionsavgift. Avgiften ska betalas till staten när verksamhetsutövaren har åsidosatt vissa bestämmelser.

Miljösanktionsavgift tas bland annat ut för:

  • Utebliven anmälan av köldmedia.
  • Rapporten lämnas in för sent.
  • Kraven på register inte har uppfyllts.
  • Du har använt ett icke-certifierat företag för kontrollen.
  • Installationskontroll eller återkommande läckage kontroll inte genomförs inom föreskriven tid.

Kontakta oss för mer information.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se