Avlopp från garage

Garage för privat bruk, exempelvis villagarage, som nybyggs och som endast har plats för ett fåtal fordon ska som regel inte ha någon golvbrunn. Anledningen är att risken för att olja eller andra miljöfarliga vätskor rinner ut och förorenar mark eller vatten är större än nyttan för till exempel avrinning av snö från bilen.

Miljöbalkens försiktighetsprincip ska alltid tillämpas och därför bör man undvika golvbrunn.

Med en fungerande ventilation i garaget kan vatten, snö och is som följer med bilen avdunsta och ventileras bort. Vill man ändå ha möjlighet att samla upp smältvatten kan man installera täta golvrännor där smältvattnet får avdunsta eller man manuellt tömmer. En tät brunn, sk. spillgrop, kan även vara ett alternativ men ofta är det enklare att samla upp eventuellt spill eller läckage manuellt med skrapa och absorberande material.

Om avlopp ska installeras i garage gäller följande:

  • Garage som är mindre än 50 kvadratmeter kan ha en golvbrunn med inbyggt oljestopp som stänger brunnen automatiskt om olja rinner ut i avloppet.
  • Garage som är 50 kvadratmeter eller större ska ha en oljeavskiljare klass 1, med larm eller en automatisk avstängningsventil.

Vid installation av golvbrunn krävs en oljeavskiljande reningsanordning oavsett om det är inom eller utom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Tänk på att om du ansluter golvrännan till en separat avloppstank utan oljeavskiljare räknas avloppsvattnet från tanken som farligt avfall. Det ska då tömmas av en certifierad entreprenör.

För dig med eget vatten och avlopp

Om man vill installera en golvbrunn i garage utanför kommunalt verksamhetsområde ska brunnen aldrig kopplas till den enskilda avloppsanläggningen.

För dig med kommunalt vatten och avlopp

Smältvatten som uppkommer i garaget ska inte avledas till spillvattennätet eftersom det inte innehåller några behandlingsbara näringsämnen. Olja och andra miljöfarliga vätskor riskerar att störa reningsprocessen i avloppsreningsverket och bidra till ökade utsläpp.

Är golvbrunnen kopplad till dagvattennätet gäller samma krav som för boende med eget vatten och avlopp. Det finns även en risk att dagvatten kan tränga in i källaren/ garaget vid kraftigt regn.

Publicerad: 12 april 2024 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt