Fordonstvätt för företagare och andra verksamheter

För företagare, bostadsrättsföreningar och andra verksamheter som tvättar bilar i egen anläggning gäller särskilda regler.

Yrkesmässig biltvätt

Fordonstvättar klassas som miljöfarlig verksamhet då vatten från fordonstvätt innehåller föroreningar som är skadliga för miljön. Du är skyldig att se till att miljöpåverkan från din verksamhet blir så liten som möjlig. Beroende på hur mycket och ofta du tvättar ställs olika krav på din verksamhet och även hur ofta vi på verksamhet miljö och bygg har tillsyn.

Vad är tillsyn?

Verksamhet miljö och bygg är den kommunala myndighet som ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken. Detta görs vanligen genom kontroller på plats. Miljökontoret tar ut en avgift för kontrollen.

Anslutning till vattennät

Beroende på var du har din fordonstvätt kan du ansluta till spillvattennätet eller till recipient (till exempel ett vattendrag). Avloppsreningsverket måste ge sitt medgivande för anslutning till spillvattennätet och kan eventuellt ha synpunkter på utsläppsnivåer utöver rekommenderade riktvärden. För en fordonstvätt med utsläpp till recipient krävs oftast mer rening av tvättvattnet.

Egenkontroll

Du måste kontrollera din verksamhet för att kunna visa att den följer miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö. Kontrollen kallas egenkontroll och gäller alla miljöfarliga verksamheter. Egenkontrollen kan exempelvis vara att sköta sin reningsutrustning och ha kunskap om vilka kemikalier som används i verksamheten.

Rening av tvättvatten

Det är vanligt med en oljeavskiljare för att avskilja olja i tvättvattnet. För att avskiljningen ska fungera måste den vara rätt dimensionerad, det vill säga tillräckligt stor. Oljeavskiljare kräver även underhåll. I normalfallet ska kontroll över olika funktioner och mätning av slam- och oljenivåer göras var sjätte månad. Var femte år ska den besiktas. Underhåll ska göras enligt tillverkarens instruktioner. Det finns en svensk standard (SS-EN 858) för oljeavskiljare som verksamhet miljö och bygg kan kräva att den följs. Det mesta av metaller och tvättkemikalier renas inte i en oljeavskiljare. Detta innebär att du kan behöva installera ytterligare reningssteg.

Provtagning

Om du tvättar minst sex personbilar eller motsvarande per dag under högsäsong kan miljökontoret ställa krav på provtagning av utgående vatten.

Hur ska prov tas?

Provtagningen ska utföras av en certifierad provtagare. Provtagning ska ske under högsäsong (normalt den 1 november till och med den 31 mars) då det är hög föroreningsbelastning och som tidigast en månad efter att oljeavskiljarsystemet har tömts. Finns det en provtagningsbrunn ska den användas. Provtagningen ska göras när fordon tvättas och vara flödesproportionell eller tidsstyrd. Provet ska analyseras på ett ackrediterat laboratorium.

Riktvärden

Beroende på var du släpper ut ditt tvättvatten finns det olika riktvärden för metaller och olja. Om du släpper ut ditt tvättvatten till recipient behöver du utreda vilka krav som gäller för utsläpp just där. Det finns riktvärden som verksamhet miljö och bygg tillämpar för utsläpp till spillvattennätet. Riktvärdet anger ett värde där ett överskridande innebär att du är skyldig att vidta åtgärder för att hålla riktvärdet. Observera att huvudmannen för avloppsreningsverket kan ställa strängare krav eller vägra ta emot avloppsvattnet.

Kemikalier

Du ska visa att tvättkemikalierna som används inte är skadliga för miljön. Till hjälp för detta finns exempelvis miljömärkning eller Kemikaliesvepets lista, se länk under Relaterad information här på sidan. Det är också viktigt att kemikalierna inte påverkar oljeavskiljaren eller reningsanläggningen negativt. Vissa avfettnings- och tvättmedel bildar oljeemulsioner, det vill säga mikrodroppar av olja, vilket gör att oljan inte avskiljs från avloppsvattnet. Verksamheten ska ha säkerhetsdatablad för samtliga kemikalier och kemiska produkter som används i tvättprocessen.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se