Ansökan om dispens, strandskyddd

Du kan få tillåtelse att bygga, göra anordningar eller ändra i strandskyddsområdet. Du kan exempelvis få dispens för att bygga en brygga eller ett förråd. Du måste dock ha särskilda skäl, i lagens mening. Dessutom får åtgärden inte försämra för friluftslivet eller för djur- och växtlivet.

Du ansöker om strandskyddsdispens via vår självserviceportal. I vissa fall ska du istället skicka ansökan till Länsstyrelsen, när du ska göra en åtgärd inom strandskyddsområde som också är skyddat som naturreservat, naturvårdsområde, Natura 2000-område eller biotopskydd.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgift för strandskyddsdispens tas ut enligt gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige. Aktuellt belopp hittar du under relaterad information. Vi skickar ett inbetalningskort till dig efter att beslutet är fattat. Du måste betala ansökningsavgiften oavsett om du beviljas eller nekas dispens.

Detta ska du ange i blanketten för ansökan

 • Beskrivning av vad du planerar att göra.
 • Skiss på det du planerar att göra.
 • Karta eller beskrivning av området.
 • Fastighetsbeteckning och namn på kommunen.
 • De särskilda skäl, i lagens mening, som finns för att du ska få dispens namn och adress till dig.

Bifoga gärna fotografier på platsen som ska bebyggas, det kan göra att handläggningen går fortare.

Så här går det till

Detta händer när du skickat din ansökan till oss:

 • Om information saknas för att vi ska kunna fatta ett beslut ber vi om kompletterande uppgifter.
 • Vi handlägger ansökan.
 • Om kommunen överväger att inte ge dispens så får du ett meddelande om det. Du får besvara meddelandet om du vill. Sedan fattar vi vårt beslut.
 • Kommunen beslutar om dispens eller inte, och skickar beslutet till dig i ett brev.
 • Faktura skickas ut.
 • Du har möjlighet att överklaga beslutet.
 • Länsstyrelsen ska granska kommunens beslut inom tre veckor.
 • Beslutet vinner laga kraft om ingen överklagar inom tre veckor eller om Länsstyrelsen inte i sin granskning kommer fram till att ärendet ska överprövas.

Hur snabbt får jag svar?

Vi har för närvarande längre handläggningstider än vanligt. I normala fall är vårt mål att du ska få ett skriftligt beslut inom fyra veckor från det att komplett ansökan har kommit in till oss.

Publicerad: 23 november 2023 Uppdaterad: 12 juni 2024

Postadress

Miljö- och byggnadsnämnden
542 86 Mariestad

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se