Kommunen får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, partistöd. Detta styrs av Kommunallagen. Partistödet består av ett grundstöd och ett rörligt stöd.

Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Mariestads kommun utgår till partier som är representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kapitlet i Vallagen (2005:837).

Så här går ansökan till

  • Mottagaren av partistödet ska årligen lämna in en skriftlig redovisning och granskningsintyg som visar att partistödet används till rätt ändamål.
  • Särskild blankett Blankett för begäran om partistöd ska användas för den skriftliga redovisningen.
  • Granskningen ska innefatta en granskningsrapport och granskningen sker av den som partierna själva utsett.
  • Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december föregående år.
  • Begäran om partistöd samt redovisning med granskningsintyg lämnas till administrativa enheten.

Beslut om partistöd

Kommunfullmäktige beslutar löpande under året om partistöd till de partier som lämnat in begäran. Senast den 30 juni måste dock en komplett ifylld redovisning och granskningsintyg ha inkommit för att behandlas i kommunfullmäktige.

Reglemente för partistöd i Mariestads kommun

Komplett reglemente beslutas av kommunfullmäktige och finns att läsa i sin helhet i PDF:en Regler för partistöd i Mariestads.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se