Krisberedskap och civilt försvar kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer och i slutändan krig. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Kommunens ansvar

Kommunen ska enligt lag ha förmåga att hantera en samhällskris genom att:

  • Skaffa sig kunskap om vilka händelser som kan inträffa genom att vart fjärde år göra en risk- och sårbarhetsanalys. De risker som kommunen har identifierat och rör allmänheten finns beskrivna under fliken risker och hot.
  • Informera om samhällskrisen när den har inträffat.
  • Hantera de samhällskriser som uppstår. Det handlar främst om att leda den egna organisationen och att samverka med andra aktörer som är berörda av händelsen.
  • Ha en förmåga att stå emot störningar vid samhällskriser.

Hemberedskap

De flesta av oss har ingen erfarenhet av en allvarlig samhällskris. Ett första steg för att skapa sig en beredskap för att hantera kriser är att förstå vilka kriser som faktiskt kan hända, tänka över hur de kan drabba en själv och sina närmaste. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar att man skaffar en hemberedskap för minst en vecka.

Beredskapsveckan

Varje år genomförs en nationell beredskapsvecka som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Syftet är att förbättra människors riskmedvetenhet och motståndskraft för att kunna vara förberedd inför en eventuell kris eller ytterst krig.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Tf. säkerhetschefNiklas Brandt0501-75 50 20niklas.brandt@mariestad.se
BeredskapssamordnarePatrik Carlström0501-75 50 41patrik.carlstrom@mariestad.se