Naturreservat och våtmark

I Mariestads kommun finns två kommunala naturreservat. Gamla Ekudden som bildades 1993 och Sandviken som bildades 2007. Tegelängen är en anlagd våtmark för fåglar, som bildades 1998.

Ekuddens naturreservat

Gamla Ekuddens naturreservat bildades av Mariestads kommun 1993. Området är ungefär 22 hektar stort och omfattar framförallt ekhagar med grova solitära ekar. Det finns även tallskog, alkärr och strandäng.

Skötselansvarig (naturvårdsförvaltare) är Mariestads kommun. Uppdraget ligger på Tekniska nämnden.

Sandvikens naturreservat

Sandvikens naturreservat bildades av Mariestads kommun 2007. Området ligger cirka fyra kilometer sydväst om Mariestads centrum och är ungefär 26 hektar stort. Reservatet består av sandbarrskog, mestadels tallskog med en del grova träd. I området finns även flygsandbildningar som gett upphov till sandstränder.

Skötselansvarig (naturvårdsförvaltare) är Mariestads kommun. Uppdraget ligger på Tekniska nämnden.

Tegelängen våtmark

Strax söder om Gamla Ekuddens naturreservat finns en anlagd våtmark för fåglar. Här rastar årligen ett stort antal flyttande fågelarter. Några arter häckar också på platsen. Ett fågeltorn finns byggt i anslutning till våtmarken.

Tegelängens våtmark på Ekudden uppkom 1998 då den pump som avvattnade jordbruksmarken gick sönder. Vattnet steg och det visade sig att detta lockade till sig många arter av vadare och andra fåglar.

Mariestads Fågelklubb fick efter avtal med Mariestads kommun dispositionsrätt över området och Tegelängen har utvecklats som ett våtmarksområde.

Syftet är att hålla en vattennivå på 30–50 centimeter i större delen av våtmarken. Området betas för att hålla nere vegetationen på omgivande mark och för att djurens tramp ska skapa de gyttjebankar som vadarna vill ha. Våtmarken måste ibland mekaniskt bearbetas för att inte växa igen.

Vill du ta del av ett dokument som listar fågelarter och naturliv i Tegelängens våtmark? Sam Hjalmarsson, från Mariestads fågelklubb, har sammanställt fågelarter och naturliv. För att få tillgång till dokumentet kontaktar du mbn@mariestad.se.

Publicerad: 23 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se