Styrmodell för kvalitetsarbete

2019 beslutades en ny styrmodell, med syfte att knyta ihop kommunens mål- och budgetprocess.

Det politiska uppdraget

En kommun finns primärt till för sina invånare. De förtroendevaldas uppdrag är att omsätta folkviljan till faktisk handling. Det handlar om att prioritera och styra resurser och aktiviteter så att högsta möjliga mervärde skapas för medborgarna. Styrmodellen i sig är politiskt neutral. Styrmodellen tydliggör den röda tråden från visionen, via kommunfullmäktiges mål och budget och nämndernas mål och budget till verksamheternas ansvar för aktiviteter och resultat. Styrmodellen tydliggör också återkopplingen av resultat till kommunfullmäktige utifrån analys och uppföljning.

Syfte med styrmodell

Styrmodellen syftar till att uppnå både verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat utifrån god ekonomisk hushållning. För att uppnå en effektiv styrprocess krävs det tydliga roller och ansvar i processerna. Målen som formuleras ska gälla under mandatperioden (3+1 år). Styrmodellen finns beskriven i dokumentet Styrmodell för Mariestads kommun.

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, jämförelser med andra kommuner

Organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR gör årligen undersökningar av kommuners kvalitet. Resultaten från undersökningarna ger kommuninvånarna information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller.

På Koladas webbplats hittar du Mariestads resultat i jämförelse med andra kommuner.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt