Finska samrådsgruppen

I enlighet med minoritetslagens krav på delaktighet och inflytande, finns det i Mariestads kommun en finsk samrådsgrupp. Samrådsgruppen är ett rådgivande organ i frågor som rör kommunens arbete gällande den sverigefinska minoriteten och finskt förvaltningsområde.

Samrådsgruppen är ett forum för överläggning, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för den sverigefinska minoriteten. Samrådsgruppen ska verka för att den sverigefinska minoritetens frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.

Gruppen träffas i regel fyra gånger per år och fungerar som remissinstans i frågor som rör den sverigefinska minoriteten. Kommunstyrelsens ordförande är ordförande på mötena och samordnaren för finskt förvaltningsområde är sekreterare. Samordnaren ansvarar för att dagordning och eventuella handlingar skickas ut per e-post senast sju vardagar innan aktuellt möte. Om en representant önskar att ärenden ska tas upp på samrådsgruppens möten, ska samordnaren informeras om detta innan dagordningen sätts, senast nio vardagar innan samrådsgruppens möte.

En gång om året ordnas även ett öppet samråd, där alla intresserade kommuninvånare är välkomna att delta.

Medlemmar 2023-2026

 • Lea Into, Pingstförsamlingens finska grupp
 • Kauko Hokkinen, Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet
 • Seppo Torvinen, Mariestads finska förening
 • Sirkka Taiminen, Mariestads finska förening, pensionärssektionen Nopsat
 • Anja Vehkaperä, Mariestads finska förening
 • Tuula Ojala, Mariestads finska förening
 • Riitta Kilpinen, Mariestads finskspråkiga pensionärsförening
 • Leena Pelttari, Mariestads finskspråkiga pensionärsförening
 • Johan Abrahamsson, Kommunstyrelsens ordförande
 • Henrik Andersson, Kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande
 • Janne Jansson, Kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande
 • Sara Swahnström, Ordförande i äldre- och omsorgsnämnden
 • Anette Karlsson, Ordförande i utbildningsnämnden
 • Selma Bandic, Avdelningschef äldreomsorg
 • Ewa Möller, Chef för förskola och pedagogisk omsorg
 • Per Garenius, Stabschef
 • Martin Hermansson, Kultur- och fritidssamordnare
 • Mariann Kuusinen, Samordnare för finskt förvaltningsområde
Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt

Samordnare för finskt förvaltningsområdeMariann Kuusinen0501-75 67 51mariann.kuusinen@mariestad.se

Relaterad information