Kommunal hälso- och sjukvård

Sjukvårdsinsatser planeras och utförs utifrån individuella behov. Målet är att uppnå trygghet, delaktighet och välbefinnande trots sjukdom. Insatserna sker i ett teamarbete. I teamet ingår sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, enhetschef och omsorgspersonal.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen och avtal mellan kommunen och Västra Götalandsregionen ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård, för:

  • Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service.
  • Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet och daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS.
  • Personer som har hemsjukvård.

Hemsjukvård betyder att du som har en diagnos eller ett funktionshinder som motiverar att sjukvården ges i hemmet får din vård hemma. Kommunens ansvar gäller oavsett funktionshinder, diagnos eller ålder. För dig som har tillfälligt behov av hälso- och sjukvårdsinsatser har Regionen ansvaret. Kommunen ansvarar även för rehabilitering och hjälpmedel för dig i särskilda boendeformer och personer med hemsjukvård.

Läkarinsatser och akutsjukvård är Regionens ansvar.

Avgifter

Avgift betalas enligt kommunens fastställda taxa. Taxan hittar du på sidan Styrande dokument, taxor och avgifter.

Hemsjukvård

Beslut om hemsjukvård föregås av en vård- och omsorgsplanering. Ta kontakt med din vårdcentral och informera om vad du behöver hjälp med så kontaktas kommunen för en gemensam planering. Kommunens legitimerade personal gör därefter en bedömning av dina behov i samband med ett hembesök. Tillsammans med dig upprättas sedan en plan för den hälso- och sjukvård och/eller rehabilitering du har behov av.

Rehabilitering

Du som har ett rehabiliteringsbehov tränas till största del i ditt hem. Syftet är att öka eller behålla förmågan att leva ett självständigt liv i så stor utsträckning som möjligt.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten arbetar utifrån de problem som framkommer vid dagliga aktiviteter. Syftet är att skapa en så aktiv och fungerande tillvaro som möjligt. Arbetsterapeuten bedömer rehabiliteringsbehov och utför träning, behandling, hjälpmedelsutprovning och tar fram underlag inför eventuell bostadsanpassning.

Fysioterapeut

Fysioterapeuten arbetar för att bevara och förbättra hälsa och funktionsnivå vid sjukdom eller funktionsnedsättning, genom att utföra träningar och behandlingar.

Hembesök av fysioterapeut görs i nära anslutning till hemgång från sjukhuset, ofta tillsammans med arbetsterapeut.

Sjuksköterska

Sjuksköterskan utför medicinska insatser som bedömningar, läkemedelshantering, sårvårdsbehandlingar och provtagningar.

Sjuksköterskan ser tillsammans med läkare över behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån varje enskild individs behov. Läkemedelsgenomgångar och hembesök vid behov är exempel på insatser där sjuksköterska och läkare samarbetar.

Patientsäkerhetsberättelse

I dokumentet Patientsäkerhetsberättelse kan du läsa om hur kommunen arbetat med patientsäkerhet under föregående år. Vill du ta del av tidigare års patientsäkerhetsberättelser, kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska i Mariestads kommun.

Patientnämnden

Patientnämnden är en opartisk instans som tar emot synpunkter på all offentligt finansierad vård och fungerar som en länk mellan dig och din vårdgivare.

Patientnämnden kan hjälpa dig att berätta för de ansvariga om det du har varit med om och med att få återkoppling på dina synpunkter.

Patientnämnden kan ge information om dina rättigheter och vägledning om vilka andra myndigheter du kan kontakta om det

behövs. Om du upplevt något i vården som du inte är nöjd med kan du framföra klagomål eller lämna synpunkter.

Vill du inte vända dig direkt till vårdgivaren kan du kontakta patientnämnden via 1177 vårdguidens e-tjänster eller genom att ringa patientnämnden på telefonnummer 010-441 20 00.

Vårdcentraler

Vårdcentraler drivs inte i kommunens regi, de drivs i Västra Götalandsregionens regi.

Mariestads kommun tillhandahåller hjälpmedel till dig som är inskriven med kommunal hälso- och sjukvård. Hjälpmedel förskrivs för att underlätta det dagliga livet och kan exempelvis vara rollator, rullstol, duschpall eller toalettförhöjning. Om du inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård vänder du dig till Närhälsans rehab på telefonnummer 0501-625 34.

Det handlar om hjälpmedel för att öka din självständighet, eller att du med hjälp av någon annan exempelvis ska kunna klä på dig, förflytta dig och sköta vardagslivets rutiner i hemmet.

Kommunens arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor gör en bedömning av behovet och därefter ingår utprovning av lämpligt hjälpmedel, anpassning och övrig service gällande hjälpmedel.

Hjälpmedelscentralen i Skövde

Mariestads kommun har, gemensamt med övriga kommuner och Regionen inom Västra Götaland, ett avtal med Hjälpmedelscentralerna i regionen.

Detta avtal innebär att kommunen i främst hyr hjälpmedlen så länge det finns ett behov av hjälpmedlet. Hjälpmedelscentralen ansvarar för att reparera, underhålla och besiktiga hjälpmedlen. Hjälpmedelscentralen återtar hjälpmedel där behovet inte längre finns, och rekonditionerar för att det kunna användas igen.

Återlämning

För dig som kan återlämna hjälpmedel på egen hand så finns det möjlighet till det på kommunrehab, nära matsalen på sjukhuset i Mariestad. Om personalen inte finns på plats går det även bra att fylla i en blankett och lämna hjälpmedlen utanför dörren.

Om du drabbas av en skada i den kommunala hälso- och sjukvården kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Det kan handla om skador som uppkommer inom sjukvård inom till exempel särskilt boende, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen skall du göra en skadeanmälan till kommunens försäkringsbolag Sedgwick.

För att anmäla skada

Fyll i och underteckna skadeanmälningsblanketten "Skadeanmälan Patientskada Sedgwick" och skicka den:

Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Avdelningschef med ledningsansvar Hälso- och sjukvård/MASPia Stenlund0501-75 63 62pia.stenlund@mariestad.se
Enhetschef Hälso- och sjukvårdPetra Månsson0501-75 52 00petra.mansson@mariestad.se
Enhetschef Hälso- och sjukvårdLina Lerjeús0501-75 52 22lina.lerjeus@mariestad.se