Brottsförebyggande arbete

De viktigaste faktorerna i ett tryggt samhälle är känslan av tillhörighet och att ha tillit och förtroende för varandra. Därför är brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete av stor vikt.

I Mariestad kommuns övergripande styrdokumentet Strategi för Agenda 2030 samt folkhälsoplan 2022–2030 har kommunen som mål att skapa trygga miljöer för samtliga invånare. Ett av folkhälsoplanens prioriterade områden är hälsofrämjande stadsplanering, vilket särskilt belyser detta.

Trygghet och säkerhet är alltså centrala värden för god livskvalitet. Utifrån det är brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet prioriterat i Mariestad.

Det brottsförebyggande arbetet i Mariestad deltager aktivt i samhällsbyggnadsförvaltningens planering kring utveckling av bostadsområden och boendemiljöer. Vidare sker områdesutveckling och trygghetsvandringar. I Mariestad ska invånarna känna sig trygga i sina hem, på offentliga platser och i trafiken.

Samverkan med Polisen

För att öka tryggheten och säkerheten för invånarna i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun samverkar kommunerna i det brottsförebyggande arbetet. Kommunerna har tillsammans med Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Skaraborg, Lokalpolisområde Östra Skaraborg tecknat en samverkansöverenskommelse i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunerna under tidsperiod 2020-2024.

Syftet med överenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommunerna och polisen. Därigenom ska tryggheten för medborgarna och verksamma i kommunerna öka. Överenskommelsen bygger på en gemensam problembild som har baserats på brott, ordningsstörningar, otrygghet och omfattar prioriterade åtgärder som harmonierar med parternas ordinarie handlings- och verksamhetsplaner.

Samverkansöverenskommelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och Lokalpolisområdeschef, Östra Skaraborg. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommun och polis. Det handlar om att likrikta och utveckla samarbetet för att tillsammans minska brottsligheten och öka tryggheten, hjälpa kriminella att bryta ett liv i kriminalitet samt fånga upp och hjälpa brottsoffer.

Utifrån samverkansöverenskommelsen har Mariestads kommun samt Polisområde Skaraborg, Lokalpolisområde Östra Skaraborg prioriterat följande område:

  • Våld i nära relation.
  • Ungdomar i riskzon och unga kriminella.
  • Trafikbrott som störande element och påverkade förare i trafiken.

Medborgarlöfte 2023–2024 i Mariestad kommun

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande överenskommelse genom samverkan mellan polis och kommun. Medborgarlöftet ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. Lägesbilden är framtagen genom EST-arbete (effektiv samordning för ökad trygghet), dialog med medborgare och medarbetare samt aktuell statistik.

  • Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis kring tidigupptäckt och förebyggande insatser gällande ungas risk att hamna i missbruk och så kallad ”livsstilskriminalitet” ska fortsätta och vidareutvecklas.
  • Polis och kommun ska tillsammans driva och vidareutveckla det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet genom trygghetsvandringar, erbjudande om grannsamverkan samt samverkansformen EST (effektiv samordning för ökad trygghet).
  • Parterna ska gemensamt arbeta för att minska skadegörelse.
  • Kommun och polis ska gemensamt arbeta förebyggande mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld.
  • Kommun och polis arbetar båda med att öka trafiksäkerheten.

EST är en systematisk och kunskapsbaserad metod som på ett strukturerat sätt kartlägger, analyserar, åtgärdar samt följer upp olika händelser för att öka tryggheten. EST är samverkan mellan i första hand kommun, polis och fastighetsbolag för att öka tryggheten i till exempel ett bostadsområde. Syftet med EST är att effektivisera situationellt trygghetsskapande arbete och genom tidiga insatser öka tryggheten. Denna systematiska och kunskapsbaserade metod är framtaget i samarbete mellan Örebro kommun, Örebro universitet och polisen i Örebro.

Lägesbild

Mariestad är generellt en trygg kommun och har inte några särskilt utsatta områden. Det kan över tid förekomma utpekande områden som ibland upplevs otrygga. Förebyggande insatser såsom att ta reda på var och varför invånarna känner otrygghet, genomföra trygghetsvandringar samt att ha hög polisiär närvaro ökar den upplevda tryggheten. I Mariestad ska invånarna känna sig trygga i sina hem, på offentliga platser och i trafiken.

Trafik

Trafikanter som bryter mot trafikregler oroar och skapar otrygghet i samhället. Höga hastigheter, påverkade förare och övriga trafikanter som inte följer trafikregler bidrar till otrygg miljö. Hög polisiär närvaro ökar möjligheterna att upptäcka problematiken. En bieffekt är att också annan brottslighet uppdagas.

Narkotika

Narkotika är ett ständigt närvarande problem i vårt samhälle. Kostnaden i form av mänskligt lidande och för vård och behandlingar är hög. Genom tidiga insatser förebyggs problem och förkortar behandlingstiden, vilket är väl investerade pengar.

Skadegörelse

Skadegörelse är ett problem i kommunen och medför stora kostnader. Det bidrar också till att människor ofta upplever otrygghet i frekvent drabbade områden. Därför är det viktigt med förebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. Syftet är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Detta görs genom ökad uppmärksamhet bland de boende samt med kunskap om vilka åtgärder man kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för inbrott. Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområdet.

Så startar du Grannsamverkan

Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktas den lokala polisen eller kommunen för uppstart av Grannsamverkansområdet. Därefter ska en kontaktperson utses i området, som är länken mellan de boende och polis/kommun. Det kommer sedan att ske en utbildning för boende av polisen/kommunen, där en fördjupad kunskap ges om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott.

Publicerad: 17 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Brotts- och drogförebyggareJenny Aronssonjenny.aronsson@mariestad.se
KommunpolisHelén Benjaminsen010-565 73 08helen.benjaminsen@polisen.se
Tf. säkerhetschefNiklas Brandt0501-75 50 20niklas.brandt@mariestad.se