Renhållning, snöröjning och gatusopning

Kommunen ansvarar för renhållning, snöröjning, halkbekämpning och gatusopning av det kommunala vägnätet. Tillsammans med privata entreprenörer försöker vi skapa god framkomlighet för alla trafikanter. Vi sköter snöröjning och halkbekämpning utifrån väderprognos. Väntas mer snö inom nära tid avvaktar vi med snöröjningen. I mitten av april påbörjar vi arbetet med att sopa vintersand från våra gator, gång- och cykelbanor.

Kommunens ansvarsområde omfattar cirka 16 mil gator, bussgator, torg, parkeringsplatser och cirka 7 mil gång- och cykelvägar.

Prioriteringsordning

Snöröjningen prioriteras enligt följande ordning:

  1. Gång- och cykelvägar och gator till centrum och till större arbetsplatser.
  2. Gång- och cykelvägar och gator till skolor.
  3. Bostadsgator.

Kommunen snöröjer de gångbanor där kommunen äger fastighet eller mark.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare har ansvar att hålla gångbana/trottoar som ligger i anslutning till tomten framkomlig, men vänta med att snöröja tills gatan är plogad.

Undvik att parkera fordon på gatan eftersom detta försvårar snöröjningen.

Att tänka på som fastighetsägare

  • Snöröj och sanda gångbana/trottoar i anslutning till tomt, vid snö och halka, glöm inte till sopkärlet.
  • Bryt snövallen vid gatukorsningar.
  • Ansvara för att häck, träd och buskar inte växer över gångbana/gata och hindrar trafikanter eller snöröjningsfordon.
  • Ta bort farliga istappar ovanför gångbanan.
  • Öppna till rännstensbrunnar vid snösmältning.
  • Sopa bort sandningsgruset när våren kommit.
  • Tänk på att inte skotta ut din snö på gångbanor/gator utanför tomten.

Snövallar vid din fastighet

Snöplogarna plogar upp snö på vissa gångbanor inom bostadsområden. Fastighetsägaren sandar där utanför snövallen vid halka. De gångbanor där kommunen inte plogar upp snö ska fastighetsägaren även fortsättningsvis snöröja och sanda.

Gratis sand för privatpersoner

Privatpersoner kan hämta sandningsgrus från sandlåda mittemot Kommunförrådet, Förrådsgatan 8. Ta med eget kärl.

Gatusopning

Gatusopningen börjar på de större gatorna samt gång- och cykelvägar för att sedan fortsätta med övriga gator. Snö och regn kan fördröja arbetet.

Fastighetsägare uppmanas att sopa ut gångbanans sand till gatan så att vi kan ta upp den. Saknas gångbana ansvarar fastighetsägare för att sopa området närmast tomtgräns, cirka en meter.

Undvik att parkera bilar på gatan under tiden sandupptagning pågår, vissa gator kommer att beläggas med Parkeringsförbud under ett dygn för att sopningen ska underlättas.

Under resten av året underhållssopas gatorna vid behov. Nya torget sopas varje vecka.

Publicerad: 24 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt