Lagar som styr

Här kan du läsa om några av de övergripande lagar som kommunen måste följa i sin verksamhet.

Tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. Allmänheten har enligt denna offentlighetsprincip rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar "till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning". För sekretesshandlingar gäller en särskild ordning.

Kommunallagen

Kommunallagen reglerar bland annat kommunernas uppgifter. Kommunerna i Sverige har stor självbestämmanderätt och ansvarar för lokala frågor i medborgarnas närmiljö, till exempel grund- och gymnasieskola, förskoleverksamhet, äldreomsorg, vägar, vatten- och avloppsfrågor och energifrågor. Kommunerna utfärdar även olika typer av tillstånd, till exempel bygglov och utskänkningstillstånd och är aktiva i frågor som rör näringslivsutveckling, turism och kultur.

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen innehåller bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheterna (t ex nämnderna) ska handlägga ärenden. Lagen anger rättigheter och skyldigheter för myndigheten och för enskilda, samt innehåller regler om överklagande. Om någon annan lag eller förordning innehåller bestämmelser som avviker från förvaltningslagen, så gäller bestämmelserna i den lagen/förordningen.

Lagen anger även den skyldighet som myndigheten (t.ex. Mariestads kommun) har att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Lagen anger även att "Myndigheten ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt". Även på andra sätt ska myndigheten underlätta för den enskilde i kontakterna med myndigheten.

Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om registrering, utlämnande av allmänna handlingar och särskilda bestämmelser om automatisk databehandling. Lagen anger att allmänna handlingar med hemliga uppgifter måste registreras/diarieföras och att övriga allmänna handlingar ska hållas ordnade så att de är sökbara.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se