Ett familjehem tar emot barn och ungdomar i det egna hemmet under en kortare eller en längre period, då barnet/ungdomen på grund av olika omständigheter inte kan bo kvar i sitt hem.

Gör en insats

Det finns barn och unga som inte kan bo hemma eller behöver stöd. De är i behov av en vuxen utöver sina föräldrar – någon som kan finnas där ibland, ofta eller hela tiden.

Om du vill göra en insats finns det flera olika sätt att engagera sig. Läs mer på Socialstyrelsens kampanjsida Min insats eller kontakta kommunens familjehemssekreterare om du vill veta mer eller anmäla ditt intresse.

Familjehem

Åldern på de barn och ungdomar som behöver ett familjehem varierar. Det kan vara ett spädbarn som kommer att behöva bo i familjehem under hela uppväxten eller ungdomar som under en kortare tid behöver vistas i en annan miljö. Behovet av stöd är mycket varierande därför försöker man på bästa sätt matcha barnets behov med familjehemmets resurser. Det kan även handla om en vuxen person som behöver familjehemplaceras av särskilda skäl.

Ett familjehem kan bestå av en familj eller så kan man vara ensamstående. Familjehemmet ska ha en trygg och stabil situation med engagemang och utrymme att ta in barnet i sitt liv. Ett väl fungerande samarbete med socialtjänsten och med barnets nätverk är viktiga delar i uppdraget. Utbildning samt stöd ges under uppdragets gång för att barnet och familjehemmet skall ges bästa möjliga förutsättningar.

Innan du eller ni kan bli familjehem görs en utredning av socialtjänsten. Den består av intervju, referenstagning och uppgifter bland annat från polis- och socialregister.

Som familjehem får du ersättning i form av arvode samt omkostnadsersättning. Mer information finns på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida.

Vill du och din familj bli familjehem?

Fyll i intresseanmälan i vår självserviceportal så kommer du bli kontaktad av en handläggare på socialtjänsten .

Här finns vanliga frågor och deras svar för dig som funderar på att bli familjehem.

Finns det någon åldersgräns för att bli familjehem?

Nej, det finns ingen åldersgräns men det vanliga är att våra familjehemsföräldrar är mellan 25 och 55 år. Placeringens längd och barnets ålder är faktorer som påverkar. För yngre barn bör du åldersmässigt kunna vara barnets föräldrar.

Behöver jag någon speciell utbildning för att bli familjehem?

Nej, det krävs generellt ingen speciell utbildning eller erfarenhet för att komma i fråga som familjehem. Det viktiga är att du är en stabil person och att du lever ett tryggt och harmoniskt liv, där ett barn kan erbjudas en god tillvaro och få god omsorg.

Kan jag bli familjehem om jag är ensamstående?

Ja, det är inget hinder. Lämpligt familjehem väljs utifrån barnets behov och familjehemmets resurser. Ibland kan du få vänta längre på att få ett barn som passar.

Kan jag bli familjehem om jag arbetar heltid?

Ja, men det kan ibland vara svårt eftersom du behöver kunna ta ledigt när det behövs.

Måste jag bo i samma kommun som barnet?

Nej, det behöver dun inte. Men i första hand söker vi familjer inom Mariestad, för att underlätta kontakten mellan barnet och dess nätverk (föräldrar, vänner och liknande) samt mellan socialtjänsten och familjehemmet och barnet.

Kan jag påverka vilket barn som kommer till ens familj?

Ja, som familjehem kan du ha önskemål om exempelvis ålder och kön och vilket barn som skulle fungerar bäst ihop med familjen och diskutera detta med socialsekreteraren. Det är sedan samstämmigheten mellan barnets behov och familjehemmets resurser och önskemål som styr.

Hur ofta och var ska barnet träffa sina föräldrar?

Utgångspunkten är att varje barn ska ha kontakt med sina föräldrar. För varje barn görs en individuell umgängesplan som bland annat innehåller hur ofta och var barn och föräldrar ska träffas. Planen utformas efter barnets behov och föräldrarnas förutsättningar.

Hur ser kontakten med socialtjänsten ut?

Socialtjänsten gör minst två hembesök per år för att träffa barnet. Familjehemmet har en egen handläggare som regelbundet ger handledning, råd och stöd.

Vem bestämmer över barnet/ungdomen när det bor i familjehem?

Den dagliga vården sköter familjehemmet om, men socialtjänsten har ett grundläggande ansvar. Viktiga beslut ska tas i det tredelade föräldraskapet; föräldrar, familjehem och socialtjänst.

Vet jag hur länge barnet/ungdomen ska stanna i familjehemmet?

Nej, det är ytterst sällan som man från början vet säkert om ett barn kommer att stanna i sitt familjehem resten av uppväxten eller om det blir för en kort period. Eftersom lagen säger att man alltid ska verka för en återförening mellan barnet och föräldrarna, ska man alltid sträva mot det målet. Men i vissa fall, där föräldrarnas brister beror på saker som är svåra att förändra och prognosen därför är dålig, kan man ändå redan från början säga att barnet med största sannolikhet kommer att bli kvar i familjehemmet.

Kan familjehemmet få vårdnaden om barnet/ungdomen?

När ett barn/ungdom har bott i sitt familjehem över tre år ska socialtjänsten enligt lagen pröva möjligheten att överföra den juridiska vårdnaden till familjehemsföräldrarna, vilket stärker deras band till barnet och deras möjligheter att fatta beslut om skolgång etc. En
vårdnadsöverflyttning innebär så gott som alltid att barnet blir kvar i familjehemmet men det är ändå inte likvärdigt med en adoption.

Hur är barnen/ungdomarna som flyttar till familjehem?

Alla barn som behöver komma till ett familjehem är individer med individuella behov. Deras föräldrar klarar av olika anledningar inte av sin föräldraroll. Det alla de här barnen/ungdomarna delar är att de tvingats separera från sina föräldrar. Reaktionen på den separationen är individuell. Vissa barn/ungdomar är märkta av sin uppväxtmiljö och det kan avspegla sig i deras beteende.

Vad krävs för speciella uppdrag?

När det gäller speciella uppdrag, att till exempel ta hand om barn/ungdomar med specifika behov, stora beteendeproblem och eventuella neuropsykiatriska diagnoser kan det vara en fördel att ha erfarenhet och insikt i vad det kan innebära att ta hand om ett sådant barn.

Vad är skillnaden mellan fosterhem och familjehem?

Ingen, det är samma sak. Ordet fosterhem ersattes på 80-talet av familjehem och används inte längre i officiella sammanhang.

Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Socialsekreterare barn och unga0501-75 50 00social@mariestad.se

Kontakt familjehemssekreterare