Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Under högsta beredskap är totalförsvar all verksamhet som då ska bedrivas. Totalförsvaret består av det militära försvaret och det civila försvaret.

Det övergripande målet för totalförsvaret ska vara att ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Verksamhet inom totalförsvaret ska kunna bedrivas enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet.

Civilt försvar

Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar är det arbete som görs av statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner, privata företag och frivilligorganisationer.

Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten.

Målet för det civila försvaret är att ha förmåga att:

  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.
  • Upprätthålla en nödvändig försörjning.
  • Bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.
  • Upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan.
  • Bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.
  • Med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Kommunens ansvar

Kommunen har ett ansvar för att värna civilbefolkningen och se till att vårt samhälle fungerar även under höjd beredskap och krig. Vi ska säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg fungerar. Vi ska också bidra till Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Höjd beredskap

Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap.

Beredskapslarm

Om höjd beredskap råder tillkännager regeringen det genom ett meddelande i radio och tv. Vid högsta beredskap i hela Sverige kan beredskapslarm användas. Beredskapslarmet är en utomhusvarning med 30 sekunder långa ljudstötar och 15 sekunders tystnad i fem minuter.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Tf. säkerhetschefNiklas Brandt0501-75 50 20niklas.brandt@mariestad.se
BeredskapssamordnarePatrik Carlström0501-75 50 41patrik.carlstrom@mariestad.se