Kommunfullmäktige fattar i juni beslut om kommande års driftbudget samt plan för de två påföljande åren. Beslut fattas även för kommande års investeringsbudget samt plan för de fyra påföljande åren.

Mariestads kommuns mål och budget finns presenterade i dokumentet Mål och budget 2023 och plan för 2024–2025.

Skattesats

Skattesatsen 2024 för Mariestads kommun är 21,26 kronor.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Ekonomienhetenekonomi@mariestad.se
Tf. redovisningschefEllinore Johanssonellinore.johansson@mariestad.se