Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Vy över en fyr i solnedgång i Mariestads skärgård

Mariestad ingår tillsammans med Götene och Lidköping i ett biosfärområde, utsett av UNESCO. Ett biosfärområde är ett modellområde för hållbar samhällsutveckling. Det innebär i praktiken att vi är en plats där olika metoder för hållbar utveckling kan testas i verkliga sammanhang.

Ordet biosfär betyder allt levande på jorden och den miljö det lever i. Ett biosfärområde ska beskriva samspelet mellan människan och hennes omgivning.

Det är FN och Unesco som utser biosfärområden. Det finns idag över 700 biosfärområden. Varje biosfärområde är unikt och formas efter de lokala förutsättningarna.

Ett biosfärområde ska verka utifrån tre huvudsyften

  • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap,
  • Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt,
  • Stödja med kunskap genom utbildning och forskning

Ett biosfärområdes utveckling bestäms av de människor och organisationer som är aktiva i området. Lokal samverkan är grunden! Ett beslut om biosfärområde innebär i sig inga nya lagar restriktioner. Istället är det meningen att biosfärområdet ska fungera inspirerande. När många strävar mot gemensamt satt mål, blir krafterna och möjligheterna starkare. Samarbete och deltagande är därför grunden i biosfärkonceptet. Du är en del av biosfären!

Sju biosfärområden i Sverige

Det finns idag sju biosfärområden i Sverige:

  • Kristianstads Vattenrike
  • Vänerskärgården med Kinnekulle
  • Älvlandskapet Nedre Dalälven
  • Blekinge Arkipelag
  • Östra Vätterbranterna
  • Voxnadalen
  • Vindelälven Juhttàtahkka.

Nedan kan du ta del av en film som visar hur vi i biosfärområdet arbetar för en hållbar utveckling.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information