Folkhälsa

Barn på cykel Foto: Most Photos

Hållbara människor stärker samhället

Hälsan i en befokning påverkas av många faktorer och är central för hållbar samhällsutveckling. God hälsa är en resurs för individen och god folkhälsa ett mål för samhället. En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättningarna för god och jämlik folkhälsa genom förbättring av invånarnas livsvillkor och livsmiljöer.

Folkhälsoplan 2022-2030

Med Agenda 2030 som ledstjärna ställer Folkhälsorådet i Mariestad Öppnas i nytt fönster. sig bakom agendans mest centrala del - att ingen människa ska lämnas utanför. Ståndpunkten för det lokala folkhälsoarbetet är således ”Allas vårt Mariestad”.

Folkhälsoplanen är ett komplement till kommunövergripande Strategi för Agenda 2030 och framhåller folkhälsorådets vilja och prioriteringar fram till år 2030. De priofiterade områdena är:

  • Hälsofrämjande stadsplanering
  • Tidiga livets villkor
  • Goda levnadsvanor och livsvillkor
  • Delaktighet och inflytande

Årligen upprättas verksamhetsplaner som detaljerat redogör för aktuella insatser. Folkhälsoarbetet följs även upp årligen genom en verksamhetsberättelse.

Sidan senast uppdaterad: