Mariestad kommuns ekonomi

Resultat 2020

Kommunens resultat för 2020 uppgår till 42,8 mkr. Årets resultat och årets avskrivningar har finansierat årets investeringar till 59 procent. Resterande del har lånefinansierats både via nya lån och nyttjande av checkkrediten.

Mariestads kommun redovisar ett bra resultat i jämförelse med tidigare år och när hänsyn tas till intäkter och kostnader som inte hör till årets ordinarie verksamheter uppgår resultatet till 36,3 mkr, vilket kan jämföras med föregående års resultat på 16,6 mkr.

Under 2020 uppgår nettoinvesteringsvolymen till 185,7 mkr. Investeringarna har finansierats med egna medel (resultatet och avskrivningar) till 59 procent, resterande har lånefinansierats. I jämförelse med tidigare år är det en förbättring, där snittet är 47,3 procent över en fyraårsperiod. Det bör beaktas att årets och föregående års resultat innehåller engångsintäkter av försäljningar som finansierar investeringarna.

För att klara kommande investeringar utan ökad lånefinansiering kommer det att krävas återhållsamhet och prioriteringar av investeringar samt ett högre resultat. Kommunens risknivå mäter utvecklingen av likvida tillgångar och långfristiga skulder.

Kommunens tillgångar i likvida medel är låg och finansiella skulder har ökat. När hänsyn tas till hela pensionsåtagandet är det långsiktiga handlingsutrymmet mycket svagt. Ett mått på det är soliditeten, inklusive hela pensionsskulden som är plus 2 procent.

Kommunens resultat har en total avvikelse mot budget på plus 14,4 mkr, vilket tyder på en god budgetföljsamhet på totalnivå. Däremot kvarstår avvikelser mot budget inom välfärdsnämnderna. Under året har kostnadsökningen totalt varit på en låg nivå i förhållande till skatt och statsbidrag.

Årsredovisningen i sin helhet finns att läsa på sidan årsredovisning. Bilagor finns tillgängliga på kommunens administrativa enhet.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Christina Olsson
Ekonomichef
Telefon: 0501-75 51 50
E-post: Christina Olsson

Malin Bengtsson
Redovisningssamordnare
Telefon: 0506-181 49
E-post: Malin Bengtsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen