Mariestad kommuns ekonomi

Resultat 2021

Kommunens resultat för 2021 uppgår till 96,6 mkr. Årets resultat och årets avskrivningar har finansierat årets investeringar till 75 procent. Resterande del har lånefinansierats både via nya lån och nyttjande av checkkrediten.

Mariestads kommun redovisar ett bra resultat i jämförelse med tidigare år och när hänsyn tas till intäkter och kostnader som inte hör till årets ordinarie verksamheter uppgår resultatet till 96,2 mkr vilket kan jämföras med föregående årsresultat på 36,3 mkr.

Under 2021 uppgår nettoinvesteringsvolymen till 227,6 mkr. Investeringarna har finansierats med egna medel (resultatet och avskrivningar) till 75 procent, resterande har lånefinansierats. I jämförelse med tidigare år är det en förbättring, där snittet är 59,4 procent över en fyraårsperiod. Det bör beaktas att årets och föregående års resultat innehåller engångsintäkter av försäljningar som finansierar investeringarna.

För att klara kommande investeringar utan ökad lånefinansiering kommer det att krävas återhållsamhet och prioriteringar av investeringar samt ett högre resultat.

Kommunens risknivå mäter utvecklingen av likvida tillgångar och långfristiga skulder. Kommunens tillgångar i likvida medel är låg och finansiella skulder har ökat. När hänsyn tas till hela pensionsåtagandet är det långsiktiga handlingsutrymmet mycket svagt. Ett mått på det är soliditeten, inklusive hela pensionsskulden som är plus 4 procent.

Kommunens resultat har en total avvikelse mot budget på plus 66,9 mkr, vilket tyder på en god budgetföljsamhet på totalnivå. Det som måste beaktas i årets resultat är att skatt och statsbidragen har påverkat resultatet. Den starka återhämtningen i konjunkturen har bidragit till överskottet inom skatter och extra statsbidrag i och med pandemin har påverkat statsbidragen. Inom verksamheternas kostnader finns det pandemipåverkan både avseende intäkter och kostnader. Det kommer att vara svårt att jämföra årets och förra årets kostnader och intäkter med både tidigare år och kommande år.

Årsredovisningen i sin helhet finns att läsa på sidan årsredovisning. Bilagor finns tillgängliga på kommunens administrativa enhet.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Anna Holmqvist
Ekonomichef
Telefon: 0501-75 51 66
E-post: Anna Holmqvist

Christoffer Löfgren
Redovisningschef
Telefon: 0501-75 51 31
E-post: Christoffer Löfgren

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen