Kommunens bolag

Mariestads kommuns bolagskoncern består av moderbolaget Mariestads Stadshus AB med fem dotterbolag och fem dotterdotterbolag. Bolagen bedriver kommunal verksamhet åt kommunens invånare och erbjuder såväl bostäder som fjärrvärme och telefoni.

En schematisk bild över kommunens bolag

Moderbolaget Mariestads Stadshus

Mariestads Stadshus AB är sedan 2022 moderbolag i kommunens bolagskoncern. Bolaget har, utifrån ägardirektiv, bolagspolicy och aktiebolagslagens regler om bolagskoncerner, det övergripande ansvaret för bolagskoncernen och de bolag som ingår där i.

Moderbolaget driver ingen egen affärsverksamhet, utan har till uppgift att utveckla och säkerställa en effektiv styrning och samordning av koncernbolagen och kommunkoncernen.

Mariestads Stadshus AB

Mariestads Stadshus ska, med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip, ha uppsikt över dotterbolagens verksamheter och tillvarata de möjligheter till samverkan och effektivisering som finns mellan de kommunala företagen och kommunen. Mariestads Stadshus AB ska optimera koncernens finansiella och skattemässiga situation och sträva efter en långsiktigt ekonomisk hållbar utveckling.

Styrelse

Johan Abrahamsson, ordförande

Henrik Andersson, vice ordförande
Malin Olsson Lundqvist, ledamot
Janne Jansson, ledamot
Linnea Wall, ledamot

Yrkesrevisor


Lekmannarevisorer

Lars-Göran Kvist
Björn Andersson

Bolagsordning Pdf, 94.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ägardirektiv Pdf, 71.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Dotterbolagen i bolagskoncernen

Mariestads kommun styr de kommunala bolagen bland annat genom den lagreglerade och obligatoriska bolagsordningen. Varje bolag har en egen bolagsordning som beskriver bolagets verksamhet.

I ägardirektiven tydliggör ägaren, Mariestads kommun, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. Ägardirektivet ska ge styrelsen tydlighet i mål, prioriteringar, tolkning och begränsningar.

VänerEnergi AB

VänerEnergi AB ägs av Mariestad och Töreboda kommuner. Bolaget ska köpa in, producera och distribuera energi jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska därtill tillhandahålla data- och telekommunikationstjänster från eget kommunikationsnät.

Med god teknisk standard och optimalt resursutnyttjande, ska VänerEnergi AB medverka i energiförsörjningen inom Mariestad och Töreboda kommuner – i riktning mot en ekologiskt hållbar energiförsörjning.

Styrelse

Yvonne Gogolin, ordförande

Björn Nilsson, vice ordförande
Ralf Schurmann, ledamot
Karl-Arne Gustafsson, ledamot
Gun-Britt Alenljung, ledamot
Johan Magnusson, ledamot
Anders Eriksson, ledamot
Leif Andersson, ledamot
Anders Bredelius, ledamot

Yrkesrevisor


Lekmannarevisorer

Marianne Kjellquist
Lars Sylvén

Bolagsordning Pdf, 105.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ägardirektiv Pdf, 134.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Mariehus AB

Mariehus AB ska förvärva, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget, ska i första hand – i allmännyttigt syfte – trygga tillgången till bostäder i Mariestads kommun. Bolaget ska också kunna åta sig förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastighetsbestånd.

Styrelse

Henrik Andersson, ordförande

Linnea Wall, vice ordförande
Yvonne Gogolin, ledamot
Anders Bredelius, ledamot
Ralf Shurmann, ledamot
Håkan Fernström, ledamot
Marianne Johansson, ledamot

Yrkesrevisor


Lekmannarevisorer

Lars-Göran Kvist
Björn Andersson

Bolagsordning Pdf, 92.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ägardirektiv Pdf, 134.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Mariestads Markutveckling AB

Lekmannarevisorer

Björn Andersson
Gunnar Elvin

Bolagsordning Pdf, 100.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ägardirektiv

Mariestads tillväxtaktiebolag

Mariestads tillväxtaktiebolag tillhandahåller expert- och servicetjänster till ägaren när det gäller tillväxtfrågor. Verksamheten bedrivs åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Mariestads kommuns kompetens. Bolaget ska tillhandahålla expert- och servicetjänster i tillväxtfrågor, särskilt inom områdena samhällsbyggnad, teknik och finans.

Styrelse

Johan Abrahamsson, ordförande

Henrik Andersson, vice ordförande
Malin Olsson Lundqvist, ledamot
Janne Jansson, ledamot
Linnea Wall, ledamot

Yrkesrevisor


Lekmannarevisorer

Gunnar Elvin
Marianne Kjellqvist

Bolagsordning

Ägardirektiv Pdf, 124 kB.

Mariestads drift- och servicebolag AB

Mariestads drift- och servicebolag AB ska tillhandahålla drift- och servicetjänster åt ägaren inom fastighetsområdet och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Mariestads kommuns kompetens.

Styrelse

Johan Abrahamsson, ordförande

Henrik Andersson, vice ordförande
Malin Olsson Lundqvist, ledamot
Janne Jansson, ledamot
Linnea Wall, ledamot

Yrkesrevisor


Lekmannarevisorer

Lars Syvlén
Ann-Christine Gustafsson

Bolagsordning Pdf, 96.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ägardirektiv Pdf, 167 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Mariehus AB
Telefon: 0501-686 00

Cristoffer Hjert
VD Mariehus AB
Telefon: 0501-686 19
E-post: Cristoffer Hjert

VänerEnergi AB
Telefon: 0501-637 00

Rolf Åkesson
VD VänerEnergi AB
Telefon: 0501-637 11
E-post: Rolf Åkesson

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige

Länkar

VänerEnergi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mariehus AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.