Kvalitetsarbete

Styrmodell

En ny styrmodell beslutades i juni 2019 med syfte att knyta ihop mål- och budgetprocessen.

Det politiska uppdraget

En kommun finns primärt till för sina invånare. De förtroendevaldas uppdrag är att omsätta "folkviljan" till faktisk handling. Det handlar om att prioritera och styra resurser och aktiviteter så att högsta möjliga mervärde skapas för medborgarna. Styrmodellen i sig är politiskt neutral. Styrmodellen tydliggör den röda tråden från visionen, via kommunfullmäktiges mål och budget och nämndernas mål och budget till verksamheternas ansvar för aktiviteter och resultat. Styrmodellen tydliggör också återkopplingen av resultat till kommunfullmäktige utifrån analys och uppföljning.

Syfte med styrmodell

Styrmodellen syftar till att uppnå både verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat utifrån god ekonomisk hushållning. För att uppnå en effektiv styrprocess krävs det tydliga roller och ansvar i processerna. Målen som formuleras ska gälla under mandatperioden (3 + 1 år). Styrmodellen finns beskriven i dokumentet "Styrmodell för Mariestads kommun" under relaterad information.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) - jämförelser med andra kommuner

Organisationen SKR (Sveriges kommuner och regioner) gör årligen undersökningar av kommuners kvalitet. Resultaten från undersökningarna ger kommuninvånarna information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller.

På Koladas hemsida hittar du Mariestads resultat i jämförelse med andra kommuner. Länk till Kolada finns under relaterad information.

Sidan senast uppdaterad: