Seveso-anläggning i Mariestad

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Det innebär att verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av särskilda regler. I Mariestad gäller detta för Metsä-Tissue AB. Mer information om Sevesodirektivet finns på Räddningstjänsten Östra Skaraborgs hemsida.

Metsä-Tissue AB

Verksamhetsutövare
Metsä-Tissue AB, 556272-3675

Adress
Katrinefors bruk, Holländaregatan 4, 542 88 Mariestad

Sevesoanläggning
Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån på grund av lagring av cirka 130 ton gasol.

Verksamhetsbeskrivning
Metsä Tissue AB, Katrinefors Bruk, producerar mjukpappersprodukter, t.ex. toalett- och hushållspapper, i de centrala delarna av Mariestad.

Gasol används huvudsakligen som bränsle till torkkåporna i papperstillverkningens torkprocess och en liten del används som fordonsbränsle.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras
Inom anläggningen hanteras gasol, natriumditonit, diesel, bensin, acetylen, aceton, väteperoxid samt diverse funktionskemikalier för tillverkningsprocessen.

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen
Inom verksamheten finns larmsystem för intern varning och larmning av räddningstjänsten vid en eventuell händelse. Inom anläggningen finns ett industribrandförsvar som under dagtid utgör första styrka vid en ev. händelse. Vid behov av varning av allmänheten används samhällets system för viktigt meddelande, VMA, som aktiveras av räddningstjänsten. Läs mer om vad VMA innebär genom att klicka på länken under Relaterad information här på sidan.

Tillsyn
Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta Länsstyrelsen. 

Ytterligare information
Mer information om anläggningen samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta Metsä Tissue eller genom att använda kontaktformuläret på  Metsä Tissues hemsida.

Bergtäkt - Jättabergen, Mariestad

Verksamhetsutövare
Skanska Industrial Solutions AB, 556793-1638

Adress/Placering
Sweref 99: 6516203.325, 441476.143

Sevesoanläggning
Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån på grund av sprängningar med mer än 10 ton, men mindre än 50 ton, sprängämne (traditionellt patronerat eller känsliggjord ammoniumnitrat emulsion) vid ett och samma tillfälle.

Verksamhetsbeskrivning
Bergtäkten producerar förädlade bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar bl.a. losshållning, krossning och maskinhantering av bergmaterial. Brytning av berg sker genom sprängning.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras
Inom anläggningen hanteras sprängmedel och eldningsolja. Sprängämnena är ammoniumbaserade och klassade som explosiva. De kan också ge lungskador vid förtäring, och kontakt med brännbart material kan orsaka brand. Eldningsolja klassas som brandfarligt. Observera att inga sprängmedel förvaras på täktområdet.

Risken för en okontrollerad explosion är dock mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är icke-explosiva, och det föreligger således ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen, en kort tid precis i samband med sprängning, som ämnet känsliggörs till ett sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag. 

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen
Vid en olyckshändelse larmas räddningstjänsten. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Vid behov av varning av allmänheten används samhällets system för detta, som aktiveras av räddningstjänsten. 

Tillsyn
Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta Länsstyrelsen i Västra Götalands län på telefon 010-224 40 00 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se. Det går också att kontakta verksamheten med nedanstående kontaktuppgifter.

Ytterligare information
Mer information om anläggningen samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta Skanska Industrial Solutions AB, 010-448 00 00.

Bergtäkt - Äskekärr Lugnås, Mariestad

Verksamhetsutövare
NCC Industry AB, 556302-3307

Adress/Placering
Sweref 99: 6500037, 420502

Sevesoanläggning
Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån på grund av sprängningar med mer än 10 ton, men mindre än 50 ton, sprängämne (traditionellt patronerat eller känsliggjord ammoniumnitrat emulsion) vid ett och samma tillfälle.

Verksamhetsbeskrivning
Bergtäkten består av brytning av berg, krossning och sortering. Täkten har varit verksam sedan 1947.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras
Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål. Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner.

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen
Vid en olyckshändelse larmas räddningstjänsten. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Vid behov av varning av allmänheten används samhällets system för detta, som aktiveras av räddningstjänsten. 

Tillsyn
Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta Länsstyrelsen i Västra Götalands län på telefon 010-224 40 00 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se. Det går också att kontakta verksamheten med nedanstående kontaktuppgifter.

Ytterligare information
Mer information om anläggningen samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta Henrik Mattsson, Site Manager, henrik.1.mattsson@ncc.se, 076-521 53 34.

Brodderud bergtäkt

Verksamhetsutövare
Brodderud bergtäkt, Mariestads kommun
SWEREF 99, N 6508951, E 435189

Fastighet: Mariestad Brodderud 3:18

Verksamhetsutövare
Brodderuds Gård
Brodderuds Gård 1
542 92 MARIESTAD

Sevesoanläggning
Verksamheten vid Brodderud inom ovan nämnda fastighet omfattas av den lägre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen med hänsyn till hantering av sprängmedel.

Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten består av avbaning av ytlager, borrning, sprängning, krossning, siktning, anordnande av upplag samt lastning och transport av gnejsig granit. Brytning av berg sker genom sprängning.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras
Inom verksamheten hanteras sprängämnen som vid en olycka kan leda till explosion och/eller brand då de hanterade ämnena är explosiva samt oxiderande. Inga sprängämnen förvaras i täkten utan transporteras dit inför varje sprängtillfälle.

Förvaring och transport av dessa ämnen sker separat varför risken för explosion vid en olycka är låg. Läckage av hanterade ämnen kan innebära en påverkan på miljön. Risken för läckage är liten och påverkar enbart lokalt inom täktområdet varför risk för personer utanför området ej föreligger.

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen
Vid en olyckshändelse larmas räddningstjänsten av verksamheten. Vid behov av varning av allmänheten används samhällets system för viktigt meddelande, VMA, som aktiveras av Räddningstjänsten Skaraborg. Vid en olycka som medför att VMA aktiveras ska man gå inomhus, stänga fönster, dörrar samt ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s Tv-kanaler. Ytterligare information vid en olycka kan erhållas via räddningstjänstens hemsida och via Krisinformation.se.

Tillsyn
Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen Västra Götaland. Länsstyrelsen besvarar frågor om senaste tillsyn samt den berörda tillsynsplanen och kontaktas på telefon 010-224 40 00 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Ytterligare information
Mer information om verksamheten fås genom att kontakta Lars Runberg på telefon 070-6428958, eller e-post lasse@brodderud.se

Källa: Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Räddningstjänsten Skaraborg
Majorsgatan 1
541 41 Skövde
Telefon: 010-173 63 00
E-post: Räddningstjänsten Skaraborg infobrevlåda

Metsä Tissue AB
Telefon 0501-27 50 00

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Telefon: 010-224 40 00

Länkar

Räddningstjänsten Östra Skaraborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Metsä Tissue Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
SOS Alarm VMA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.