Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning kan vara fysisk eller psykisk vilket kan göra att man har rätt till insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL ) och/eller enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I Mariestads kommun finns olika typer av insatser som kan beviljas efter en ansökan/begäran.

För dig med en fysisk funktionsnedsättning finns insatser enligt Socialtjänstlagen. Dessa beviljas efter utredning av socialsekreterare eller biståndsbedömare utifrån din ålder och dina behov. Se kontaktlista under Relaterad information här på sidan.
De insatser som bland annat kan vara aktuella är hjälp i hemmet, ledsagning och olika former av avlastning.

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning är de vanligaste insatserna som beviljas boendestöd, stödsamtal, kontaktperson eller bostad med personalstöd. Insatserna beviljas enligt Socialtjänstlagen efter en utredning om dina individuella behov och resurser.

Så ansöker du om insats enligt Socialtjänstlagen, SoL

Kontakta kommunens biståndsbedömare eller socialsekreterare som gör en individuell behovsbedömning och prövar din rätt till insats. Telefonnummer till dessa hittar du under Relaterad information - kontakt här på sidan.

Utredning

För att utreda behövet av hjälp får du träffa en biståndsbedömare/socialsekreterare. I utredningen behövs ibland annan information, det kan gälla uppgifter från läkare eller annan medicinsk personal eller från någon annan som kan beskriva ditt hjälpbehov. Ansökan prövas utifrån Socialtjänstlagen.

Beslut

Du får ett beslut om vilken insats du som sökande beviljats och omfattningen av insatsen. Beslutet skickas hem till dig som söker. Om du inte anses ha rätt till den sökta insatsen ges ett skriftligt beslut om avslag. Avslag kan också ges för en del av ansökan, det vill säga att insatsen inte beviljas i den omfattning som du önskar. Skäl för avslag kan vara att hjälpen kan tillgodoses på annat sätt eller att ansökan gäller hjälpinsatser som är med omfattande än vad du har rätt till enligt Socialtjänstlagen.

Överklagan

Har du fått avslag på din ansökan om insatser kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten. Du kan få hjälp med att överklaga beslutet om du så önskar.

Begäran om insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Rätt till insatser enligt LSS gäller:

 • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ett omfattande behov av stöd och service.

Så begär du insats enligt LSS

Kontakta kommunens LSS-handläggare som gör en individuell behovsbedömning och prövar din rätt till insatser. Telefonnummer till dessa hittar du under Relaterad information - Kontakt här på sidan. Blankett gällande begäran om insatser enligt LSS hittar du under Relaterad information - Självservice -länkar till våra e-tjänster och blanketter här på sidan.

Utredning

För att utreda behovet av hjälp får du träffa en LSS-handläggare. I utredningen behövs ibland annan information, det kan gälla uppgifter från läkare eller annan medicinsk personal eller från någon annan som kan beskriva ditt hjälpbehov. Begäran prövas utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Beslut

Du får ett beslut om vilken insats du beviljats och omfattningen av insatsen. Beslutet skickas hem till dig som söker. Om du inte anses ha rätt till den sökta insatsen ges ett skriftligt beslut om avslag. Avslag kan också ges för en del av begäran, det vill säga att insatsen inte beviljas i den omfattning som du önskar.

Överklagan

Har du fått avslag på din begäran om insatser kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten. Du kan få hjälp att överklaga beslutet om du så önskar.

De insatser du kan begära enligt LSS är:

 • Avlösarservice
 • Boendeformer
 • Korttidsvistelse
 • Daglig verksamhet
 • Kontaktperson
 • Ledsagare
 • Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans 
 • Rådgivning och annat personligt stöd.
 • Övrig hjälp

Ovanstående insatser kan du läsa mer om på sidorna i menyn. På varje sida finns också uppgifter på vem du kan kontakta för att ansökan om en insats. De två sista punkterna kan du läsa om nedan.

Råd och personligt stöd

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för insatsen råd och stöd. Insatsen råd och stöd kan vara insatser av rådgivande och av allmänt stödjande karaktär. Det kan vara expertstöd, där medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska aspekter av funktionshinder beaktas. Insatsen är ett komplement till och inte ersättning för habilitering, rehabilitering och socialtjänst.

Syftet med insatsen råd och stöd är att underlätta det dagliga livet.

Övrig hjälp

Du som beviljas insatser enligt LSS ska erbjudas att få en individuell plan upprättad. Syftet med individuell plan är att underlätta för dig att ha överblick och inflytande. Den ger också möjlighet för alla berörda att klargöra och förstå dina behov. Den individuella planen används för samordning av insatserna mellan olika insatser. Den följs upp kontinuerligt.

Information om tystnadsplikt och sekretess

 • Tystnadsplikten gäller för alla anställda inom sektor vård och omsorg.
 • Tystnadsplikten gäller både skriftlig och muntlig information.

Överklagan

Har man fått avslag på sin ansökan insatser kan man överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Läs mer under länkar, Synpunkter och klagomål på Stöd och omsorg.

Information om Handikapporganisationer

Under Relaterad information - Länkar finner du länk till handikapporganisationer där du kan läsa om olika Handikapporganisationer. I Mariestads kommun finns inget Handikappråd.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Biståndsenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Biståndsenhetens infobrevlåda

Annelie Åberg
Förvaltningschef äldre- och omsorgsförvaltningen
Växel: 0501 -75 63 01
E-post: Annelie Åberg

Agneta Rönnkvist
Biståndschef
Telefon: 0501- 75 65 60
E-post: Agneta Rönnkvist

Anette Karlsson
Avdelningschef funktionsstöd barn- och vuxna
Telefon: 0501 - 75 63 10
E-post: Anette Karlsson

Maria Nova vuxenenheten socialsekreterare
Telefon: 0501-75 50 00 Mariestads kommuns växel
Telefontid: måndag-onsdag och fredag kl. 09:00-10:00.
E-post: socialsekreterarnas infobrevlåda vuxenenheten

Biståndsbedömare/LSS-handläggare Öppnas i nytt fönster.(kontakt för ansökan)

Ansvarig nämnd

Äldre- och omsorgsnämnden

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Begäran om insatser enligt LSS Länk till annan webbplats.

Länkar

Synpunkter och klagomål på Stöd och omsorg
Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
LSS-lagen Sveriges Riksdag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tillgänglighetsguide Öppnas i nytt fönster.
Handikappsorganisationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument

Broschyr LSS lättläst, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Pdf, 344.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgifter för insatser enligt LSS 2019 Pdf, 58.5 kB, öppnas i nytt fönster.