Ringvägen 1B

Ungdomsboendet Ringvägen 1B erbjuder korttidsvistelse och långtidsstöd åt barn och unga som lyder under Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Verksamheten är organiserad under kommunens individ- och familjeomsorg, även kallad IFO.

LSS korttidsvistelse

Korttidsvistelse erbjuds under årets samtliga dagar till barn och ungdomar i åldern 13-21 år med funktionsnedsättning. Korttidsvistelse fungerar även som avlastning för anhöriga. Insatsen ansöks hos handläggare.

SoL långtidsstöd

Långtidsstöd erbjuds unga som behöver stöd, vård och fostran utanför det egna hemmet. Stödet sker i samarbete med det egna hemmet och insatsen beviljas av handläggare.

Dygnsräkning och debitering

Vid beslut om kortidsvistelse eller långtidsstöd anges omfattningen i antal dygn per månad eller år. En påbörjad 24-timmarsperiod är lika med ett dygn, om inte perioden understiger sex timmar, då räknas det som ett halvt dygn.
Vid korttidsvistelse debiteras 80 kronor per dygn/42 kronor per halvt dygn för mat. Detta kommer på faktura efterföljande månad. Om någon måltid hoppas över eller äts utanför verksamheten, dras kostnaden för denna av från totalbeloppet. Utöver denna kostnad är insatserna helt gratis.

Personal

Verksamheten är bemannad dygnet runt av personal som består av både män och kvinnor med olika bakgrund, erfarenhet och utbildning. Alla ungdomar tilldelas minst en kontaktpersonal, som har det övergripande ansvaret för dokumentation, upprättning och uppföljning av genomförandeplan och kontakt med närstående och andra instanser.

Verksamhetsbeskrivning

Ringvägen 1B i Lyrestad är en verksamhet för ungdomar i åldrarna 13-21 år som beviljats insatser inom LSS och SoL. Detta betyder att familj och närstående kan få avlastning genom att ungdomen är på verksamheten ett eller flera dygn på vardag eller helg, eller att ungdomen bor på Ringvägen 1B på heltid.

I samband med inskolning kommer en genomförandeplan upprättas tillsammans med personal, anhöriga och ungdomen, där information om ungdomen samlas in, och man diskuterar hur insatsen ska utformas.
Denna genomförandeplan kommer sedan uppdateras en gång om året eller efter behov, och står som grund för insatsen och arbetssättet kring ungdomen.

Syfte och målsättning

  • Skapa en trygg och hemlik miljö.
  • Förse varje ungdom med möjligheten att utveckla sina egna resurser och sin självkänsla.
  • Stötta den unge att hitta fungerande verktyg i vardagen, träna sig i sociala situationer samt få en positiv framtid.
  • Erbjuda avlastning utifrån varje familjs individuella behov och verksamhetens förutsättningar.

Sekretess

Vi innefattas av sekretesslagen, vilket betyder att inga personuppgifter och ingen information får delas med någon förutom de som är direkt involverade i individen (om det inte finns tydligt samtycke från individen eller vårdnadshavarna). Närstående undanbeds att gå in i verksamhetens lokaler om inte personal bjudit in dem till att göra det.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Jeanette Winther
Enhetschef
Telefon: 0501-75 64 25
E-post: Jeanette Winther

Susanne Österberg
LSS-handläggare för personer födda dag 1-15
Telefon: 0501-75 65 56
E-post: Susanne Österberg

Anna Pethrus
LSS-handläggare för personer födda dag 16-31
Telefon: 0501-75 63 73
E-post: Anna Pethrus

Korttid/Fritids Ringvägen 1B
Ringvägen 1B
548 73 Lyrestad
Telefon: 0501 - 75 66 44
E-post: Ringvägen 1B

Ansvarig nämnd
Socialnämnden