Kommunal hälso- och sjukvård

Sjukvårdsinsatser planeras och utförs utifrån individuella behov. Målet är att uppnå trygghet, delaktighet och välbefinnande trots sjukdom. Insatserna sker i ett teamarbete. I teamet ingår sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, enhetschef och omsorgspersonal.

Ansvarsfördelning

Enligt hälso- och sjukvårdslagen och avtal mellan kommunen och Västra Götalandsregionen ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård, för:

  • personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service.
  • personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet och daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS.
  • personer som har hemsjukvård.

Hemsjukvård betyder att person som har en diagnos eller ett funktionshinder som motiverar att sjukvården ges i hemmet får sin vård hemma. Kommunens ansvar gäller oavsett personens funktionshinder, diagnos och ålder. För personer som har tillfälligt behov av hälso- och sjukvårdsinsatser har Regionen ansvaret. Kommunen ansvarar även för rehabilitering och hjälpmedel för personer i särskilda boendeformer och personer med hemsjukvård.

Läkarinsatser och akutsjukvård är Regionens ansvar.

Hemsjukvård

Beslut om hemsjukvård föregås av en vård- och omsorgsplanering. Ta kontakt med din vårdcentral och informera om vad du behöver hjälp med så kontaktas kommunen för en gemensam planering. Kommunens legitimerade personal gör därefter en bedömning av dina behov i samband med ett hembesök. Tillsammans med dig upprättas sedan en plan för den hälso- och sjukvård och/eller rehabilitering du har behov av.

Rehabilitering

Den som har ett rehabiliteringsbehov tränas till största del i sitt hem. Syftet är att öka eller behålla förmågan att leva ett självständigt liv i så stor utsträckning som möjligt.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten arbetar utifrån de problem som framkommer vid dagliga aktiviteter. Syftet är att skapa en så aktiv och fungerande tillvaro som möjligt. Arbetsterapeuten bedömer rehabiliteringsbehov och utför träning, behandling, hjälpmedelsutprovning och tar fram underlag inför eventuell bostadsanpassning.

Fysioterapeut

Fysioterapeuten arbetar för att bevara och förbättra hälsa och funktionsnivå vid sjukdom eller funktionsnedsättning, genom att utföra träningar och behandlingar.

Hembesök av fysioterapeut görs i nära anslutning till hemgång från sjukhuset, ofta tillsammans med arbetsterapeut.

Sjuksköterska

Sjuksköterskan utför medicinska insatser som bedömningar, läkemedelshantering, sårvårdsbehandlingar och provtagningar.

Sjuksköterskan ser tillsammans med läkare över behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån varje enskild individs behov. Läkemedelsgenomgångar och hembesök vid behov är exempel på insatser där sjuksköterska och läkare samarbetar. 

Avgifter

Avgift betalas enligt kommunens fastställda taxa. Taxan hittar du på sidan Taxor och avgifter. Se länk under Relaterad information här på sidan.

Patientsäkerhetsberättelse

I dokumentet Patientsäkerhetsberättelse som du hittar under Relaterad information - Dokument här på sidan, kan du läsa om hur kommunen arbetat med patientsäkerhet under föregående år. Vill du ta del av tidigare års patientsäkerhetsberättelser, kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska i Mariestads kommun

Vårdcentraler

Vårdcentraler drivs inte i kommunens regi, de drivs i Regionens regi, länkar till vårdcentraler i Mariestad hittar du under Relaterad information här på sidan.


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Pia Stenlund
Avdelningschef med ledningsansvar Hälso- och sjukvård/MAS
Telefon: 0501-75 63 62
E-post: Pia Stenlund

Petra Månsson
Enhetschef
Hälso- och sjukvård
Telefon: 0501-75 52 00
E-post: Petra Månsson

Lina Lerjeús
Enhetschef
Hälso- och sjukvård
Telefon: 0501-75 52 22
E-post: Lina Lerjeús

E-post: Äldre- och omsorgsförvaltningen

Ansvarig nämnd

Äldre- och omsorgsnämnden

Dokument

Information om Min patientjournal Pdf, 150.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Dokument endast för utskrift
Patientsäkerhetsberättelse 2022 Pdf, 676.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Synpunkter på vården
Patientnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hälso- och sjukvårdslagen
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Styrande dokumen - Taxor och avgifter

Vårdcentraler i kommunen

Närhälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sjöstadens Vårdcentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.