Värdighetsgarantier

I Mariestads kommun har vi infört lokala värdighetsgarantier. Garantierna ska omfatta verksamheterna hemtjänst  i ordinärt boende och särskilt boende. Garantin är utformad utefter en nationellt antagen värdegrund.

Värdegrunden omfattar individuellt beslutade insatser och allmänt inriktade insatser för äldre personer och ska vara utgångspunkt för alla som arbetar inom äldreomsorgen.

De lokala värdighetsgarantierna ska leda till:

  • Ökat självbestämmande
  • Rätt till personlig integritet
  • Ökad individuell anpassning

Läs mer om vad garantin innebär i foldrarna under Dokument här på sidan.

Varför värdighetsgarantier

Syftet med lokala värdighetsgarantier är att höja kvaliteten inom äldreomsorgen genom att värna om de äldres perspektiv och önskemål samt bidra till att skapa bättre förutsättningar för ett värdigt liv och välbefinnande. De äldre ska ha möjlighet att påverka hur insatserna utformas, när insatserna ska utföras samt på vilket sätt. Hänsyn ska tas till individens integritet och möjlighet att upprätthålla ett självständigt liv. Lokala värdighetsgarantier ska tydliggöra vad som ska prägla den service och omsorg som erbjuds inom äldreomsorgen och fungera som kommunens åtagande gentemot de äldre invånarna.

Garanti

Om vi  inte kan uppfylla garantierna har de äldre möjlighet att framföra sina synpunkter och klagomål för att få en förklaring till det som inträffat och Vård och omsorg ska göra allt för att det inte ska hända igen.

Uppföljning

Värdighetsgarantierna följs upp årligen och resultat rapporteras till socialnämnden.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Malin Wihlborg
Avdelningschef Vård och omsorg
Telefon: 0501-75 63 60
E-post: Malin Wihlborg

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

Dokument

Värdighetsgarantier i särskilt boende Pdf, 295.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Värdighetsgarantier i ordinärt boende Pdf, 330.4 kB, öppnas i nytt fönster.