Avgiften för förskoleplatsen är baserad på hushållets gemensamma bruttoinkomst. Avgiften består av en årsavgift som betalas med fast belopp under årets alla månader. Inget undantag görs för semester, sjukdom eller annan frånvaro. Avgiften betalas från första inskolningsdagen.

Inkomsttaket, hushållets bruttoinkomst per månad, är 56 250 kronor före skatt 2024.

Taxan är indexerad, det vill säga den höjs för varje år, och ser ut så här:

  • Barn 1: 3 procent av inkomsten. Högst avgift blir 1 645 kronor per månad.
  • Barn 2: 2 procent av inkomsten. Högst avgift blir 1 097 kronor per månad.
  • Barn 3: 1 procent av inkomsten. Högst avgift blir 548 kronor per månad.

Dessa belopp gäller om du har fler än ett barn i förskolan samtidigt.

Du anmäler din inkomst via vår självserviceportal.

Information om avgiften för förskolan

  • Maximalt tre barn debiteras samtidigt. Har du fler än tre barn inskrivna på förskolan samtidigt betalar du inget för det fjärde barnet.
  • Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är 56 250 kronor före skatt (2024).
  • För barn som är placerade i förskolan och ingår i ”allmän förskola” (3–5 år) minskas avgiften med 35 procent från och med 16 augusti det år barnet fyller 3 år.
  • För barn som enbart är placerade i ”allmän förskola” 15 timmar per vecka debiteras ingen avgift. Ansökan sker på särskild blankett.
  • Avgiftsberäkningen bygger på riksdagens beslut om maxtaxa och är antagen av kommunfullmäktige 2003-11-24.
  • För förskolebarn placerade enligt § 7 i skollagen kap 8 debiteras ingen avgift upp till 15 timmar per vecka. För barn placerade mer än 15 timmar minskas avgiften med 35 procent.

Vad händer om jag inte betalar?

Om avgiften inte betalas utifrån inlämnade inkomstuppgifter kommer barnet att stängas av från verksamheten. Varsel och delgivning om avstängning skickas då till dig som vårdnadshavare.

Inkomsttändringar

När du får plats på förskola eller pedagogisk omsorg ska du redovisa din inkomst till oss. Du anger din nuvarande bruttoinkomst (inkomst före skatt) per månad. Båda vårdnadshavarna ska ange sin inkomst.

Det är det viktigt att inkomsten som finns registrerad är aktuell. Vi granskar inkomstuppgifterna i efterhand med skatteverkets uppgifter. De hushåll som har betalat för lite blir efterdebiterade, medan de hushåll som har betalat för mycket får tillbaka pengar. Med hushåll menas personer som är folkbokförda på samma adress. Är du sammanboende med någon som inte är biologisk förälder till ditt barn ska även den personens inkomst anges. Saknar vi inkomst från er debiteras högsta avgift. Inkomstuppgifterna uppdateras på självserviceportalen.

Om det sker förändringar i hushållet som att vårdnadshavarna separerar ska det alltid anmälas till utbildningsförvaltningen eftersom det kan påverka beloppet på fakturan.

Inkomstjämförelse mot Skatteverket

En årlig inkomstjämförelse görs mellan hushållets angivna inkomst och den inkomst som är deklarerad till Skatte­verket.

Avgiften som du betalar varje månad för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem är preliminär tills vi jämfört med den inkomst som du deklarerat till Skatteverket

Den uppgift om familjens inkomst som du uppger kontrollerar vi en gång om året mot Skatteverkets uppgifter om taxerad förvärvsinkomst. Under hösten 2023 kommer vi att jämföra inkomster och avgifter för de hushåll som haft barnomsorg under 2021.

Om du betalt för mycket i förskoleavgift

Om jämförelsen visar att du uppgett för hög inkomst och därmed betalt för mycket i avgift kommer du under hösten att få ett brev med information om att du får pengar tillbaka. I vissa fall kan återbetalningen dras mot ordinarie faktura för förskoleavgift.

Om du betalt för lite i förskoleavgift

Om kontrollen visar att du uppgett för låg inkomst och därmed betalt för lite i avgift kommer du under september få en extra faktura med förfallodatum den 31 oktober.

Meddela ändrad inkomst

För att avgiften ska bli rätt är det viktigt att vi alltid har aktuella inkomstuppgifter. Varje gång din inkomst förändras meddelar du detta via vår e-tjänst. Inkomsten ska anges per månad, det vill säga hushållets uppskattade taxerade förvärvsinkomst delat på 12 månader. Det är också viktigt att meddela förändrade familjeförhållanden eftersom detta kan påverka avgiften.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 26 februari 2024

Kontakt

SkoladministratörAnette Reimer0501-75 52 13anette.reimer@mariestad.se