Barnets vistelsetid på förskolan

Barnets vistelsetid är den tid då vårdnadshavare har rätt att ha sitt barn på förskola. Schemat ska bygga på att den vårdnadshavare som börjar sitt arbete senast lämnar barnet och den vårdnadshavare som slutar tidigast hämtar barnet. Om barnets vistelsetid ändras ska nytt schema skickas in via appen Edlevo.

Oregelbundna arbetstider

Vårdnadshavare som har oregelbundna arbetstider till exempel står på inringning, har 15 timmar i grundschema. Om vårdnadshavaren får arbete någon/några dagar i veckan och denna tid överstiger 15 timmar tas resterande ”15 timmarstider” bort under aktuell vecka.

Nattarbete

I hushåll med oregelbunden arbetstid till exempel nattarbete, gäller även rimlig tid för vila på dagen. Rimlig tid för vila är beroende på arbetspassets längd och förläggning med max åtta timmar efter arbetspassets slut samt restid från arbetsplatsen. Med natt avses tid mellan 00.00–06.00.

Växelvisboende

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare har rätt till förskola utifrån den vårdnadshavares behov av omsorg där barnet för tillfället vistas.

Lämning och hämtning

Vårdnadshavare ansvarar för barnet i samband med lämning och hämtning.

Om någon annan än vårdnadshavare ska hämta barnet ska detta meddelas förskolan i förväg.

Graviditetspenning, föräldraledig eller arbetslös

Vid graviditetspenning kan barnet erbjudas förskola från 15 timmar och uppåt beroende på situation. Rektor beslutar om vistelsetiden i samråd med personal på förskolan.

För vårdnadshavare som är föräldraledig med ett yngre syskon eller arbetslös erbjuds barnet att vara på förskola 15 timmar per vecka. Erbjudandet är för barnets utveckling och lärande. Det är förskolan som styr barnets vistelsetid.

Studerande

Vistelsetiden baseras på studiernas omfattning. Studier på heltid motsvarar 40 timmar i förskola samt eventuell restid. Deltidsstudier motsvarar lägre vistelsetid i förskolan motsvarande aktuell studietakt. Förskolan kan be vårdnadshavare att visa intyg eller antagningsbesked som styrker omfattningen av studier.

Tillfällig permittering

Ett barn vars vårdnadshavare blivit permitterade från sitt arbete har rätt till minst 15 timmars vistelsetid på förskolan per vecka. Om vårdnadshavare arbetar viss tid under permitteringsperioden erbjuds förskola utifrån arbetstiderna.

Vård av barn (VAB)

När vårdnadshavare vårdar syskon som är sjukt kan det friska syskonet erbjudas förskola. Vistelsetiden bestäms i samråd med personal på förskolan.

Sjukskrivning

Om vårdnadshavare blir sjukskriven kan barnet erbjudas förskola. Vistelsetiden bestäms i samråd med personal på förskolan. Bedömning av vistelsetiden görs utifrån vad som anses skäligt i relation till den sjukdom som vårdnadshavaren har men även utifrån barnets behov. Förskolan kan be vårdnadshavare att visa intyg som styrker sjukskrivningens omfattning.

Semester

När vårdnadshavare har semester är huvudregeln att barnet är ledigt från förskolan. Vid enstaka tillfällen när vårdnadshavare har semester från arbete eller studier kan barnet ges rätt till vistelsetid efter samråd med förskolan. Detta gäller dock ej under sommaren och inte heller i samband med julledighet.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

SkoladministratörAnette Reimer0501-75 52 13anette.reimer@mariestad.se
SystemadministratörJenny Ryberg0501-75 52 12forskola@mariestad.se