Flugsvampen är en förskola i norra Mariestad som arbetar utifrån Reggio Emilias filosofi. Förskolan har en stor och omväxlande utemiljö nära skogen. Grupperna är åldershomogena och barnen byter avdelning allt eftersom de blir äldre. Det innebär att varje avdelning kan anpassa sin miljö och verksamhet efter barnens utvecklingsnivå.

Vi vill att alla som är på Flugsvampen ska känna sig betydelsefulla och respekterade och att vistelsen här ska kännas meningsfull, lustfylld och lärorik. Vi grundar vår barnsyn på värdeorden delaktighet, glädje, trygghet och utforskande.

Vi tar gärna emot studiebesök.

Fakta om förskolan

  • Eget tillagningskök: Ja.
  • Antal avdelningar: Kremlan, Musseronen, Kantarellen och Champinjonen.
  • Var finns vi? Se karta på denna sida.

Förskolan Flugsvampen arbetar utifrån Läroplanen för förskolan. Vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola med en pedagogisk filosofi som bygger på demokrati och delaktighet. Barn ses som rika och kompetenta och verksamheten förändras och utvecklas med barnens behov och intressen som utgångspunkt. Vi har ett projekterande arbetssätt, vilket innebär att vi utforskar och fördjupar oss i barnens intresse, frågor och hypoteser.

Som fokusområde har vi valt Hållbar utveckling. Vi utgår från naturen och utforskar den genom estetiska uttryckssätt (till exempel skapande, musik, dans, rörelse). Vi tror att om barnen får en relation till naturen, utvecklas en medvetenhet och en känsla för den. Vår förhoppning är att det i sin tur ska leda till att alla blir mer rädda om vår jord.

Vi arbetar medvetet med att våra lärmiljöer ska vara föränderliga, utmanande, tillåtande och inbjuda till utforskande. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation där vi synliggör barnens utforskande och lärprocesser. Tillsammans med barnen reflekterar vi och gör barnen medvetna om sitt lärande.

Flugsvampen har fyra avdelningar; Kremlan där barnen är cirka 1–2 år, Musseronen där barnen är cirka 2–3 år, Kantarellen där barnen är cirka 3–4 år och Champinjonen där barnen är cirka 5–6 år.

Föräldrasamverkan

Vi har en föräldraaktiv inskolning, där ni som vårdnadshavare får vara med ert barn den första tiden i förskolan. Detta för att både barnet och ni ska känna er trygga och redan från början få känna er delaktiga i vår verksamhet. På den digitala plattformen Unikum dokumenterar vi barnens lärprocesser, här kan man som vårdnadshavare följa arbetet på förskolan.

Vi vill att vårdnadshavare ska känna delaktighet i vår verksamhet. Genom god daglig kontakt, utvecklingssamtal och samverkan med hemmen uppnår vi detta tillsammans.

Publicerad: 19 januari 2024 Uppdaterad: 04 april 2024

Besöksadress

Bergsgatan 40
542 38 Mariestad

Avdelningar på förskolan

Musseronen076-85 98 728
Kantarellen076-85 98 725
Champinjonen076-85 98 726

Kontakt

Relaterad information