Kompassens förskola ligger i västra delen av Mariestad i bostadsområdet Västra skogen. Förskolan har åtta hemvister och en stor härlig gård som angränsar till skogen och naturen.

Vår förskola erbjuder en föränderlig och utmanande miljö både inomhus och utomhus utifrån barnens intresse med inriktning mot natur, teknik och matematik.

Fakta om förskolan

  • Eget tillagningskök: Ja.
  • Antal avdelningar: Fyren, Kikaren, Ljusglimten, Prisman, Reflexen, Satelliten, Signalen och Utsikten.
  • Var finns vi? Se karta på denna sida.

Inriktning natur, teknik och matematik

Kompassen är en förskola med inriktning mot natur, teknik och matematik. All undervisning på förskolan tar sin utgångspunkt i Läroplanen för förskolan där inriktningen blir ett verktyg för oss att uppnå läroplanens strävansmål i ett ämnesövergripande arbete.

Förskolan Kompassens arbetssätt

Vi arbetar i projekt för att barnens lärande ska bli mångsidigt och fördjupat. Hela förskolan arbetar utifrån ett övergripande projekt kring Hållbar framtid; ”Planetskötare”​.

Syftet med att vara planetskötare är att öka medvetenheten, kunskapen och engagemanget för, och om en hållbar framtid.​

Vad är då en Planetskötare?​

En människa som gör sin röst hörd för planeten, med en positiv framtidstro och en drivkraft till att göra aktiva val för en hållbar framtid. ​

​Projekten ser sedan olika ut från hemvist till hemvist beroende på vad barnen intresserar sig för, men det är barnens hypoteser, teorier och tankar i ett kooperativt lärande, som blir motorn framåt. Att arbeta projektinriktat innebär att barnen ges möjlighet att tillsammans fördjupa sig genom många olika uttryckssätt som skapande, dans, konstruktion, sång och verbalt språk.

Förskolan Kompassens utbildning vilar på en demokratisk grund

Alla på förskolan Kompassen ska känna sig betydelsefulla och respekterade. Förskolan ska vara en demokratisk mötesplats där trygghet, solidaritet och omtanke om varandra är bärande hörnstenar. Verksamheten genomsyras av mångfald beträffande material, kulturer, uttryckssätt, miljöer samt personligheter. Alla ska känna sig som en viktig del i ett sammanhang där man genom delaktighet och inflytande är aktiva medskapare av verksamhetens miljö och lärprocesser.

Lust och glädje är en viktig drivkraft för lärande. Genom att ta tillvara på vår nyfikenhet, intressen och tidigare erfarenheter skapas ett meningsfullt och lustfyllt lärande där ”hundra språk”, dvs olika uttryckssätt fördjupar och vidgar lärandet.

Miljöerna och materialet ska utmana och inbjuda barnen till utforskande. Tillsammans undersöker vi och provar våra hypoteser för att skapa förståelse för vår omvärld.

Föräldrasamverkan

Ett gott samarbete mellan personalen och vårdnadshavarna är en förutsättning för vår verksamhet och vi vill att ni ska känna er trygga med att lämna era barn till oss. Den dagliga kontakten då barnet lämnas och hämtas är viktig. Det ges då tillfälle att prata om sådant som har betydelse för barnets dag på förskolan.

Vårdnadshavarna kan ta del av vår utbildning genom lärplattformen Unikum. Vi sätter även upp dokumentationer på väggarna och bjuder in till föräldrasamverkan på olika sätt. Minst en gång om året erbjuder vi utvecklingssamtal där vi samtalar om förskolans verksamhet och det enskilda barnets utveckling.

Varje vårtermin skickas med e-post en enkät ut med frågor till er föräldrar. Detta är ett sätt för er att påverka och hjälpa oss att förbättra vår verksamhet. Enkäten sammanställs, utvärderas och resultatet tas tillvara i vårt kvalitetsarbete. Resultatet ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete på förskolan.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Lockerudsvägen 14
542 45 Mariestad

Avdelningar på förskolan

Kontakt

Relaterad information