Fritidshemmens uppdrag

Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Verksamheten regleras i skollagen, läroplanen för grundskolan , allmänna råd för fritidshem och FN:s barnkonvention. Verksamheten vänder sig till elever vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshemmet finns oftast i samma lokaler som skolan.

Vårt uppdrag

Fritidshemmet har ett pedagogiskt uppdrag där relationer både mellan elever, och mellan elever och pedagoger, är viktiga redskap i arbetet.

Fritidshemmet har en viktig roll i ditt barns lärande eftersom barn lär i alla sammanhang under hela dagen. På fritidshemmet får eleverna utveckla sin identitet, sin sociala förmåga och sina intressen. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete.

Som vårdnadshavare ska du känna dig trygg med att ditt barn blir sedd, bekräftad och får stimulans i sin utveckling under hela skoldagen.

Klagomål- och synpunktshantering

I första hand vill vi att du lämnar dina klagomål direkt till ansvarig rektor. Det går också bra att använda sig av synpunktshanteringen på vår webbplats.

Force majeure

Ibland inträffar händelser som vi inte kan förutse. Detta kallas force majeure. Om verksamheten måste stängas på grund av personalens sjukdom gäller force majeure. De som drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av detta har inte rätt till ersättning/skadestånd från kommunen. Detta gäller även i andra fall av force majeure.

Publicerad: 19 januari 2024 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

GrundskolechefAnna-Karin Yséus0501-75 52 11anna-karin.yseus@mariestad.se