Socialnämndens föreningsbidrag

Socialnämnden i Mariestad delar en gång per år ut ett föreningsbidrag som kan sökas av föreningar och organisationer som riktar sig till målgrupper inom socialnämndens ansvarsområde. Det kan exempelvis vara frivilliginsatser som har stort värde som förebyggande verksamhet eller organisationer som ger stöd till människor med särskilda behov.

Syftet är att stimulera till nytänkande och utveckling av verksamheter som kompletterar Socialnämndens insatser till enskilda kommuninvånare.

Hur sker ansökan?

 • Ansökan sker via blankett.
 • Ansökningsperioden är 1-31 mars. Ansökan som kommit in efter sista ansökningsdag behandlas inte.

Blanketten kan skrivas ut och postas till:

Socialnämnden
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

eller mailas till social@mariestad.se

Vilken förening/organisation kan ansöka?

 • Föreningen/organisationen ska ha antagna stadgar, styrelse, medlemsmatrikel och organisationsnummer
 • Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd och öppen för alla som stödjer föreningens syfte.
 • Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar folkbokförda i Mariestads kommun. Om föreningen bedriver verksamhet i flera kommuner kan föreningsbidrag komma ifråga för den del som bedrivs i Mariestads kommun.
 • Föreningsbidraget ges inte för affärsmässig verksamhet.

Vad ska ansökan innehålla?

 • Till ansökan ska senast upprättad verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse bifogas.
 • Om föreningen har ansökt om/eller fått beviljat bidrag av annan aktör ska detta framgå i ansökan.
 • Om föreningen bedriver både affärsmässig och ideell verksamhet ska föreningen kunna särredovisa den ideella verksamheten från vad som är affärsmässigt.

Vad händer efter att ansökan inkommit?

 • Efter sista ansökningsdag behandlas alla ansökningar och Socialnämnden fattar beslut utifrån riktlinjer för föreningsbidrag.
 • Föreningarna får skriftligt meddelande om beslut om bidrag.

 

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 09 april 2024

Kontakt

Kvalificerad utredareErika Larsson0501-75 50 97erika.larsson@mariestad.se