Medborgarförslag

För att öka kommuninvånarnas möjlighet och intresse att påverka finns rätten att lämna medborgarförslag. Alla som är folkbokförda i Mariestads kommun har rätt att lägga medborgarförslag i kommunfullmäktige.

Lämna medborgarförslag

  • Medborgarförslaget ska vara skriftligt. Namn, adress och telefonnummer ska anges.
  • Medborgarförslaget ska var undertecknat med namnteckning.
  • Använd gärna den digitalt ifyllbara blanketten som finns i vår e-tjänst för medborgarförslag. Den kan du skicka in via e-post eller vanlig post.
  • Ett medborgarförslag kan endast lämnas av enskilda personer, inte av någon förening eller organisation.
  • Om du har förslag inom olika ämnesområden, exempelvis inom både skola och kultur, ska du fylla i och underteckna en blankett för varje förslag.
  • En förutsättning för att medborgarförslaget ska tas upp till behandling är att förslaget gäller något som kommunfullmäktige kan besluta om.
  • Om ett i huvudsak liknande medborgarförslag behandlats i kommunen under de senaste två åren, tas förslaget inte upp till behandling.
  • Medborgarförslag får inte vara diskriminerande eller kränkande och får inte strida mot lag eller annan författning.
  • Medborgaförslaget får inte omfatta myndighetsutövning mot någon enskild eller avse personärende.
  • Om medborgarförslaget har karaktären av att vara en synpunkt kommer förslaget istället hanteras via kommunens system för synpunktshantering.

Medborgarförslag med blankett

Om du inte skickar in blanketten digitalt kan du även skriva ut och lämna eller skicka in den med post. Medborgarförslaget ska lämnas in till Kommunledningskontoret, Stadshuset, Kyrkogatan 2.
Du kan även skicka in förslaget till adressen; Mariestads kommun, Kommunledningskontoret, 542 86 Mariestad.

Kommunens målsättning är att ett medborgarförslag ska vara klart för beslut inom ett år räknat från dagen då det lämnades in. Du kommer få ett besked när ditt förslag ska beslutas.

Publicerad: 24 november 2023 Uppdaterad: 24 november 2023

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se