Detaljplan för stadsutveckling i Katthavet går ut på samråd

Idag 19 juni har Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att förslaget till detaljplan för Städet 2 med flera fastigheter ska gå ut på samråd. Detaljplanen har tagits fram tillsammans med exploatören Vänerborgen AB. Förslaget bedöms möjliggöra byggnation av cirka 1 100 bostäder och innehåller även lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningarna.

Vision för utformning och gestaltning av ny bebyggelse inom fastigheten Städet 2 med del av Sjöhagaparken i förgrunden. Vänerborgen AB/Ateljé Nord AB.

Detaljplanen är ett första steg i utvecklingen av Katthavet till att bli en modern, hållbar och tät stadsdel som anges i den fördjupade översiktsplanen för Mariestad 2040.

– Det är glädjande att vi tillsammans med exploatören kan presentera ett detaljplaneförslag som följer kommunens ambitioner för utvecklingen av Katthavet. Behovet av bostäder är enormt utifrån den utvecklingsresa Mariestad befinner sig i. Inriktningen för omvandlingen av Katthavet innebär ett tillskott av nya boendemiljöer som har hög stadsmässighet och urbana kvaliteter vilket saknas idag, säger Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande i Mariestads kommun.

Bebyggelse i en tät kvartersstruktur

Arbetet med detaljplanen påbörjades i december 2023 och har skett i samverkan mellan kommunen och exploatören. På fastigheten Städet 2 bedrev DS Smith Packaging Sweden AB tillverkning av förpackningsprodukter fram till halvårsskiftet 2023. Befintliga byggnader planeras rivas och ersättas med bebyggelse i en tät kvartersstruktur och med varierad skala i genomsnitt sex till nio våningar med inslag av fem respektive 12 och 16 våningar.

Gatustrukturen förändras

I omvandlingen av området från industri- och verksamhetsområde till en attraktiv stads- och boendemiljö kommer även gatustrukturen förändras för att tillgodose de nya behoven. Det innebär att befintliga gatorna breddas för att rymma trottoarer, cykelbana, dagvattenhantering och trädplanteringar med mera. Som underlag för detaljplanen har ett flertal utredningar tagits fram såsom trafik- och parkeringsutredning, geoteknisk utredning, översvämningsutredning med flera.

Alla välkomna till öppet hus-möte 2 juli

Under samrådstiden, som pågår från 24 juni till och med 29 juli 2024, finns planförslaget tillgängligt för alla som är intresserade att ta del av det, samt att lämna synpunkter.

– Den 2 juli bjuder vi tillsammans med exploatören in till ett öppet hus-möte dit alla är välkomna för att ta del av planförslaget. Då finns representanter från kommunen och exploatören på plats för att svara på frågor och föra samtal, berättar Adam Johansson, planchef i Mariestads kommun.

Publicerad: 19 juni 2024 Uppdaterad: 19 juni 2024

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförandeJohan Abrahamsson0501-75 50 61johan.abrahamsson@mariestad.se