Korttidsverksamheten Gnejsvägen 2 erbjuder korttidsvistelse och korttidstillsyn åt barn och unga som lyder under Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som avlastning för familj och närstående. Verksamheten är organiserad under kommunens äldre- och omsorgsförvaltning, funktionsstöd barn- och vuxna.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse erbjuds under årets samtliga dagar till barn och ungdomar i åldern 0–21 år med funktionsnedsättning. Korttidsvistelse fungerar även som avlastning för anhöriga. Insatsen ansöks hos handläggare.

LSS korttidstillsyn fritids

Korttidstillsyn (fritids) erbjuds för barn och ungdomar från 13 års ålder, med funktionsnedsättningar, i anslutning till skoldag eller arbete samt under lov. Insatsen ansöks hos handläggare.

Dygnsräkning och debitering

Vid beslut om kortidsvistelse eller långtidsstöd anges omfattningen i antal dygn per månad eller år. En påbörjad 24-timmarsperiod är lika med ett dygn, om inte perioden understiger sex timmar, då räknas det som ett halvt dygn.
Vid korttidsvistelse debiteras 80 kronor per dygn per 42 kronor per halvt dygn för mat. Detta kommer på faktura efterföljande månad. Om någon måltid hoppas över eller äts utanför verksamheten, dras kostnaden för denna av från totalbeloppet. Utöver denna kostnad är insatserna helt gratis.

Personal

Verksamheten är bemannad dygnet runt av personal som består av både män och kvinnor med olika bakgrund, erfarenhet och utbildning. Alla barn och ungdomar tilldelas minst en kontaktpersonal, som har det övergripande ansvaret för dokumentation, upprättning och uppföljning av
genomförandeplan och kontakt med närstående och andra instanser.

Verksamhetsbeskrivning

På Gnejsvägen bedrivs verksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 6–21 år som beviljats korttidsvistelse eller korttidstillsyn inom LSS. Detta betyder att familj och närstående kan få avlastning genom att barnet/ungdomen är på verksamheten ett eller flera dygn på vardag eller helg, eller genom fritidsverksamhet på morgnar, eftermiddagar och lov.

I samband med inskolning kommer en genomförandeplan upprättas tillsammans med personal, anhöriga och barnet/ungdomen, där information om barnet/ungdomen samlas in, och man diskuterar hur insatsen ska utformas. Denna genomförandeplan uppdateras sedan årligen eller efter behov, och står som grund för insatsen och arbetet kring barnet/ungdomen.

Syfte och målsättning

  • Skapa en trygg, hemlik miljö för barnen där alla respekterar varandra.
  • Att barnen ska trivas och ha roligt tillsammans.
  • Ge en god omvårdnad genom att erbjuda en varierad och stimulerande vistelse.
  • Förse varje barn med möjligheten att utveckla sina egna resurser och sin självkänsla.
  • Erbjuda avlastning utifrån varje familjs individuella behov och verksamhetens förutsättningar.

Sekretess

Vi innefattas av sekretesslagen, vilket betyder att inga personuppgifter och ingen information får delas med någon förutom de som är direkt involverade i individen (om det inte finns tydligt samtycke från individen eller vårdnadshavarna). Närstående undanbeds att gå in i verksamhetens lokaler om inte personal bjudit in dem till att göra det.

Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Gnejsvägen 2
542 36 Mariestad

Kontakt

Korttid/Fritids Gnejsvägen 2 0501-75 66 45gnejsvagen@mariestad.se

Kontakt LSS-handläggare

LSS-handläggare för personer födda dag 1-15Susanne Österberg0501-75 65 56susanne.osterberg@mariestad.se
LSS-handläggare för personer födda dag 16-31Anna Pethrus0501-75 63 73anna.pethrus@mariestad.se